inmotion discount
stin
19.5.2015 O tom, že se technologie údržby silnic stále zlepšuje a přibývá více možností zjišťování jak správně zvolit způsob opravy komunikace, se přesvědčili technicko-správní zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje na semináři, který pro ně připravila zkušební laboratoř.

„V průběhu letošního roku budou v rámci Plánu souvislých oprav silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji opraveny vozovky za přibližně 290 mil. Kč, z toho 247 mil. Kč bude hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu. Většina těchto oprav musí být podložena diagnostickým šetřením s navržením té nejvhodnější varianty,“ informovala Angelika Struziaková z technicko-provozního úseku Správy silnic a dodala: „Další rozsáhlá problematika odborného semináře byla cíleně zaměřena na způsob provádění technického dozoru stavby, kterou zajišťuje Správa silnic u staveb financovaných ze SFDI vlastní kapacitou technických pracovníků.“

 

kolen2

 
Konkrétně byl seminář zaměřen na kontrolu kvality při výstavbě a opravách komunikací včetně kvalitního zpracovávání diagnostiky komunikací. (Provádění a kontrolu shody uvádí česká norma ČSN 73 6151 – Stavba vozovek – hutněné asfaltové vrstvy, TP 82 katalog poruch netuhých vozovek, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, kap. 7 TKP hutněné asfaltové vrstvy a další příslušné technické a technologické podmínky).
 
Jedná se o rozsáhlou problematiku, která začíná u zemních podkladových vrstev. Požadavky na stavbu, počínaje zemními pracemi a pokládkou podkladních vrstev, jsou na zhutnění při určité vlhkosti, rozlišení vhodných a nevhodných materiálů včetně velikosti zrn, řádné provádění odvodnění, dodržení rovinatosti povrchu a modulu přetvárnosti. Jako hydraulické pojiva je možné použít vápno nebo směsi na bázi cementu případně použití syntetických materiálů jako je např. geotextilie, geomříže, geodreny či geomebrány. Taktéž jsou požadovány statické zkoušky na zemních pláních.  

 

Základní technologie u zemních prací

 schma3

 

Pro podkladní vrstvu se používají čtyři základní druhy materiálů. Nestmelené materiály jako je například drcené kamenivo a štěrkodrť, nebo matriály stmelené hydraulickým pojivem. Dále prolévané vrstvy a recyklovatelný materiál, což jsou všechno součásti konstrukce vozovky zajišťující roznášení tlaků vozidel a ochranu podloží proti promrzání.Volba závisí na dopravním zatížení komunikace. Také kontrolních zkoušek máme několik druhů. Provádí se kontrolní zkoušky přímé jako je měření objemové hmotnosti a vlhkosti nebo nepřímé metody – statické zatěžovací či rázové zatěžovací zkoušky.

 

Poslední vrstvou jsou asfaltové hutněné vrstvy – podkladní ACP (asfaltová podkladní), ložné ACL (asfaltová ložní) a obrusné vrstvy ACO (asfaltová obrusná), SMA (asfaltový koberec mastixový), PA (koberec drenážní), BBTM (koberec tenkovrstvý) a jiné. U nichž se provádějí kontrolní zkoušky jak asfaltové směsi – objemová hmotnost, obsah asfaltu, čára zrnitosti kameniva, tak hotové směsi – mezerovitost, míra zhutnění, kvalita spojení, rovnost povrchu, tloušťka vrstev, protismykové vlastnosti aj. Zkušebnictví a systém kontroly kvality provádí nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř dle požadovaných českých norem a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem Dopravy.
 
Základní technologie u podkladních vrstev

schme2

 

V průběhu semináře se prezentovaly i nové moderní způsoby měření různých průkazních a kontrolních zkoušek včetně ukázek nových technických přístrojů jako i měření povrchových protismykových vlastností a jejich možnosti zlepšení, měření podélných nerovností IRI a jiné.

 

Diagnostika vozovek, která předchází vlastní zpracování projektu na opravu komunikace, stanoví příčiny poruch, zvláště u poruch, které zásadně ovlivňující způsob opravy. Může se jednat o konstrukční poruchy, které komunikace vykazuje vlivem stáří vozovky a dopravního zatížení, značné výtluky, příčné trhliny, podélné či mozaikové trhliny, odlamování okrajů, nepravidelné hrboly - vyjeté koleje, ztráta makrotextury apod.  V součinnosti se správcem komunikace se pak navrhne více variant opravy či údržby komunikace.
 
kolen3
 
Kromě diagnostik je potřebná také důkladná a důsledná pasportizace vozovek, jež je základním předpokladem k provádění optimální údržby a plánování oprav komunikací. Neboť účelným plánováním údržby a oprav je možno vynakládat finance cíleně a uspořit nemalé finanční prostředky.