inmotion discount
stin

30.1.2015  Stavba, která řeší výstavbu nové komunikace v průjezdu ostravské městské části Svinov, i přes zimní přerušení stavby, pokračuje. Jedná se o přeložku silnice III/4785 do nové trasy. Stávající komunikace prochází centrem Svinova, v hustě zastavěné části s obytnými domy, úřady, školami a dalšími provozovnami občanské vybavenosti. Nová komunikace by měla velkou dopravní zátěž s velkým podílem nákladní dopravy a tranzitní dopravy odklonit z centra městské části. Nová trasa bude v souběhu s tratí ČD.

 

 Bloveck2

 

Stávající přejezd ulice Bratří Sedláčků přes trať ČD bude využíván jako chráněný železniční přechod pro cyklisty a chodce. Stejně tak bude používán vozidly zajišťující údržbu drážních zařízení umístěných mezi trať ČD a novou komunikací. Snížení negativních účinků ze silniční dopravy na zástavbu rodinných domů na ul. Axmanova bude řešeno protihlukovou stěnou. Ta bude mít výšku 4m a bude umístěna na pilotových základech po 4m v délce 96m. Druhá část protihlukové stěny bude umístěna na monolitické římse opěrné stěny a mostu přes Mlýnku v délce 78m. Tato část stěny bude prosklená, osazena do ocelových sloupků ve vzdálenosti 2,00m. Tato 120 m dlouhá stěna bude vysoká 2,00m. Délka nového úseku komunikace bude 1554.50m.

 

 Bloveck3

 

Práce byly přerušeny od 19. 12. 2014 s předpokladem zahájení pokračujících prací v březnu 2015. Po zimním období budou práce pokračovat na výstavbě tělesa nové komunikace a mostech. Zatím práce postupují podle harmonogramu. Doba výstavby je navržena na 2 roky.

 

 Bloveck4

 

Průběh výstavby je rozvržen do 4 úseků:

1. úsek - km 0,000-0,800 příjezd z rampy MÚK Rudná x D1 po křížení s tokem Mlýnka

2. úsek – km 0,800- 1,000 příjezd z ul. Bratří Sedláčků, jedná se o úsek mezi toky Mlýnka a Porubka

3. úsek - km 1,000-1,250 příjezd po ul. Navrátilové, je to úsek mezi Porubkou a vlečkovou kolejí ŽP Tažírny trub Svinov.

4. úsek - km 1,250 – 1,555 příjezd z ul. Bílovecké přes dvojici okružních křižovatek po konec úpravy stavby.

„Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými finančními náklady ve výši 92,5  mil Kč.

 

 ROPlogo