inmotion discount
stin

15.12.2014 Rozhovor s ředitelem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Böhmem

 editel222

 

Pane řediteli, jak hodnotíte uplynulý rok z pohledu silničářů?

Práci silničářů ovlivňuje několik faktorů a mezi těmi podstatnými, kromě financí, je počasí. Hlavním našim úkolem je udržovat silnice v létě i v zimě sjízdné a bez závad. Není to však jednoduché, protože počasí na rok nenaplánujete. Hlavně v zimním období, kdy silničáři musí držet pohotovost, aby byli připraveni k výjezdu, se nemohou pouštět do velkých stavebních prací. Během letošního ledna a února jsme se proto zaměřili na masivní údržbu, na kterou jindy nezbýval čas i peníze. Období vegetačního klidu nám umožňuje provádět ořezy stromů a keřů, což jsme využili. Kromě silniční zeleně jsme prováděli základní údržbu mostů, kterých máme v našem kraji přes tisíc. Letošní rok byl opravdu jiný. Zima byla velmi mírná a se stavebními pracemi jsme mohli začít už v březnu. 

Letošní stavbařská sezóna byla opravdu dlouhá. Jak se projevila na kvalitě krajských komunikací?

V letošním roce došlo k realizaci opravdu dosud nevídaného množství silničních staveb na území Moravskoslezského kraje. V tomto případě musíme hovořit nejen o vhodných klimatických podmínkách, ale i o finančních zdrojích, které jsme získali z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Správa Silnic Moravskoslezského kraje jako příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem prováděla přípravu všech staveb. Pro naše zaměstnance technických úseků jednotlivých středisek to bylo velké množství odvedené práce, za kterou jim děkuji. V současnosti se již připravují další stavby, které se budou realizovat v příštích letech. Kromě velkých rekonstrukcí silnic jsme prováděli drobnější opravy výtluků a souvislejší opravy silnic hrazené v rámci údržbových prací a také plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd na území našeho regionu.

Dostáváme se k letním měsícům. Co vlastně spadá do letní údržby silnic?

Letní údržba silnic začíná v dubnu po ukončení zimní pohotovosti, a pokud to počasí dovolí a není předpoklad, že napadne třeba sníh, začínáme s úklidem komunikací od nečistot. Nejprve tedy vyjedou čistící vozy a sbírají inertní materiál a prach po zimě. Jakmile se rozjedou obalovny, zahajujeme vysprávky silnic po zimě. Po loňském zimním období to nebylo tak dramatické. Během dalších letních a podzimních měsíců se opravuje svislé dopravní značení, doplňují se a opravují svodidla, čistí se žlaby, příkopy, natírá zábradlí, čistí se mosty a samozřejmě se seče silniční zeleň a to ve dvou hlavních sečích. Kromě toho silničáři v pravidelných intervalech čistí vybrané komunikace od prachu. V letošním roce jsme také provedli vlastními zaměstnanci rekonstrukce a opravy asi čtyřiceti propustků. Jedná se o menší stavby s délkou přemostění do 2 m, které slouží k přemostění potoků, otevřených kanálů nebo jen k odvedení srážkové vody.

Zimní období pro silničáře trvá vždy od 1. listopadu do 31. března.  Jak probíhá příprava?

Přípravu začínáme už v létě a to aktualizací hlavního dokumentu, který řídí zimní údržbu. Jedná se o Plán zimní údržby silnic I. II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje. Nyní je tento plán schválen na zimní období 2014/2015. Během roku také doplňujeme a obměňujeme potřebnou techniku. Každoročně máme k dispozici přibližně 40 mil. Kč na nákup nového vybavení. V letošním roce jsme například pořídili dva nové sypače za celkem 10 mil. Kč, tři sypací nástavby za 3 mil. Kč, nakladač za cca 2 mil. Kč a další menší stroje, jako jsou sekačky na trávu nebo zálivkové soupravy pro ošetřování spár na vozovce. Správa silnic má pro letošní zimní období k dispozici 135 sypačů, 30 šípových pluhů a 16 sněhových fréz. V případě nutnosti máme nasmlouvánu výpomoc také od jiných subjektů. Nemohu však zapomenout na přípravu našich zaměstnanců. Dispečeři i řidiči procházejí teoretickou přípravou i testováním. Těsně před zahájením zimní sezóny a po ukončení prací zemědělců na polích se rozmisťují zásněžky a instalují sněhové tyče. Zásněžky se snažíme rozmisťovat také podle větrných map, které nám indikují nejčastější směry větrů v jednotlivých úsecích silnic. Během zimního období poškozené, nebo zcizené zásněžky doplňujeme. Ty vyrábějí naši zaměstnanci v rámci náhradních prací na nočních směnách, kdy musí držet pohotovost, ale není potřeba zásahu na silnicích.

Z pohledu laika to někdy vypadá, že jsou silničáři pomalí a nezvládají situaci?

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že pokud přijde intenzivní sněžení nebo v letošním roce extrémní ledovka silničáři nemohou být okamžitě všude. Správa silnic Moravskoslezského kraje udržuje celkem 3 510 km silnic, z toho cca 750 km jsou silnice I. třídy, které udržujeme na základě smlouvy s Ministerstvem dopravy, potažmo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Údržbu místních komunikací si zajišťují města a obce. Vozidla zimní údržby vyjíždějí podle aktuální situace. Dispečer vyhodnotí stav komunikace a vydává pokyn k výjezdu. Zákonem jsou stanovena pořadí úklidu silnic. Nejprve se udržují hlavní tahy. Stává se však velmi často, že naše auta uvíznou na silnici v koloně aut z důvodu nehody a celý cyklus se zbrzdí ne-li zastaví. Sypače nemají přednostní právo na silnicích a v tom případě je nutný nástup spolupráce s Policií ČR.

Jak to vypadá třeba v jiných státech. Je situace i tam na silnicích podobná?

Jednou z příčin vzniklý problémů na rychlostní komunikaci není problém chybějících posypových vozidel, ale nemožnost provést ošetření vozovky pro nedodržení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích účastníky silničního provozu, zejména řidiči nákladních vozidel, o kterém bychom měli více hovořit. Ten říká, že pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednosti jízdy. U našich sousedů v Rakousku jsou na silnicích, v problematických místech, instalovány svislé dopravní značky, které na toto popsané nařízení řidiče upozorňují.

Co mají řidiči v takových situacích dělat?

Pro řidiče by mělo platit to, že si před jízdou v zimním období, které trvá od 1. 11. do 31. 3. vždy zjistí jaká je předpověď počasí a pokud opravdu nemusí jet autem a již dopředu se hlásí problémy, zvolit jiný způsob cestování, nebo cestu odložit. Silničáři nejsou schopni zajistit okamžitě sjízdnost všech silnic a nikdy se to nepodaří. Pokud už musí vyjet, měli by respektovat dostatečnou vzdálenost mezi vozidly, zimní výbava auta je samozřejmostí a v neposlední řadě být ohleduplní. Pokud vidí sypací auto, nebo jiný vůz integrovaného záchranného systému, i ve vlastním zájmu by měli co nejrychleji uvolnit cestu. Při vzniku kolony by své auto měli zastavit tak, aby se co nejvíce přičinili k vytvoření průjezdního pruhu pro auta IZS nebo silničáře.

Pane řediteli, kolik stojí roční zimní údržba silnic?

Na údržbu komunikací v zimním období potřebujeme v průměru 200 mil. Kč. Samozřejmě pokud je zima dlouhá potřebujeme víc. Zimní a letní údržba silnic, to jsou spojené nádoby. Pokud vyčerpáme hodně v zimě, na letní údržbu zbyde méně. Loňská zima byla mírná a většinu finančních prostředků jsme vložili do letní údržby. Uvidíme, co nás čeká v průběhu letošní zimy.

Věnujme se ještě číslům. Kolik stály opravy cest v kraji?

Správa silnic se stará o krajské komunikace, tedy silnice II. a III. tříd. Těch je na území Moravskoslezského kraje přibližně 2 700 km včetně 1119 mostů. V letošním roce bylo ukončeno 44 staveb s celkovými náklady ve výši zhruba 1,1 mld. Kč, 13 staveb, v přibližném finančním objemu 0,6 mil. Kč, pokračuje a bude ukončeno v roce 2015. V rámci plánu souvislých oprav bylo opraveno 6 různě dlouhých úseků silnic za cca 55 mil. Kč. V rámci mostního programu pro rok 2014 byly použity finanční prostředky ve výši cca 80 mil. Kč a opraveno bude celkem 14 mostů, z nichž rekonstrukce tří mostů budou probíhat i v roce 2015.

Jak hodnotíte kvalitu krajských komunikací?

Údržba silnic je nekonečný příběh. Záleží na intenzitě dopravy nebo klimatických podmínkách. I když se každoročně zvyšuje počet opravených komunikací, stále asi ¼ krajských silnic by potřebovala opravit. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v závěru každého roku schvaluje tzv. Bílou knihu“. Jedná se o dokument, který mapuje stav krajských silnic. K dnešnímu dni je do Bílé knihy zařazeno 384 staveb v celkové hodnotě 14 mld. Kč, jen v letošním roce jsme zařadili do těchto investičních staveb dalších 56 úseků v objemu 1,6 mld. Kč. V letošním roce Moravskoslezský kraj podepsal také memoranda s městy Ostrava a Opava, ve kterém jsou stanovený priority ve výstavbě a rekonstrukcích silniční sítě jednotlivých aglomerací.

Poslední otázka. Jaké silničářské přání máte do příštího roku?

Než si budu něco přát do příštího roku, rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům od technických pracovníků až po řidiče sypačů za jejich náročnou práci. Věřím, že úkoly, které nás čekají také v příštím roce, zvládneme alespoň tak dobře jako letos. A co se týče mého přání. Příjemnou zimu bez extrémních výkyvů počasí, dostatek finančních prostředků na opravy cest a spokojené řidiče.