inmotion discount
stin

11.12.2014 Na dnešním jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl schválen základní dokument, který mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území našeho kraje, tzv. Bílou knihu. Ta vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Osmá aktualizace Bíle knihy byla již v listopadu projednána a schválena Výborem pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a taktéž Investiční komisí.

Jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje včele s předsedou Ing. Jaroslavem Kalou, které se uskutečnilo 11. 11. 2014.

 Kala2

 

Schválený dokument zpracovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a je sestaven do jednotlivých kapitol. Z kapacitních důvodů je seznam zrealizovaných staveb omezen na daný rok aktualizace tzn. stavby ukončené a v realizaci v roce 2014. To znamená, že stavby, které se zrealizovaly nebo se realizují, jsou ze seznamu vyňaty a tvoří zvláštní část Bílé knihy. Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují.

V roce 2014 bylo ukončeno celkem 44 staveb s finančními náklady ve výši 1,1 mld. Kč (v současnosti je navíc 13 staveb ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, fondů Evropské unie a spolufinancováním měst a obcí. Nově zařazených staveb je celkem 56 v odhadovaném finančním objemu cca 1,4 mld. Kč.  Tyto nové stavby byly navrženy také na základě požadavků jednotlivých měst i obcí.

Například v červnu 2014 byla podepsána mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava rámcová smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města a jeho okolí pro plánovací období 2014-2020. Byly tak společně vytipovány pro kraj významné dopravní stavby a současné priority města Ostravy, které zvýší bezpečnost silniční dopravy a zlepší stavebnětechnický stav silnic II. a III. třídy.

Mezi významné dopravní stavby Ostravska byly navrženy:

  1. Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa
  2. Rekonstrukce mostních objektů na silnici III/4787 ul. Výškovická ev. č. 4787-3 přes ul. Rudnou a 4787-4 přes trať ČD
  3. Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova
    – okružní křižovatka
  4. Silnice II/477 a II/479 rekonstrukce mostů Bazaly I. etapa.

V září 2014 byla uzavřena rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem
a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a jeho okolí pro plánovací období
2014-2020.

Mezi významné dopravní stavby byly navrženy tyto 3 projekty:

  1. Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení, napojení na sil. I/11)
  2. Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká)
  3. Přeložka silnice II/443 – obchvat Otice

V kraji je ve špatném až velmi špatném stavebním stavu cca 24% silnic II. a III. tříd z celkového počtu 2 735 km a 228 mostů z celkového počtu 1119.

V Bílé knize je ve skupinách S, M1, M2, K, O a DŠ k listopadu 2014 aktualizováno 384 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 14 mld. Kč. Z tohoto počtu staveb je projekčně rozpracováno cca 35%. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s předpokladem realizace od roku 2015. 

Aktualizovaná Bílá kniha zahrnuje intenzivní přípravu projektů, které byly vybrány také do možného financování z programu IROP - Integrovaný regionální operační program pro plánovací období 2014-2020.