inmotion discount
stin
24.7.2014 Letní měsíce, kdy je provoz na silnicích klidnější a školáci si užívají prázdnin využívají stavbaři k rekonstrukcím a opravám komunikací. Jednou z mnoha silničních staveb, které se v letošním létě odehrávají v Moravskoslezském kraji, je průtah městem Orlová. Rekonstrukce hlavní silniční tepny v Orlové byla zahájena 1. 7. 2014 a průběh stavebních prací pokračuje dle předem stanoveného harmonogramu.
 
 prtah5
 
Jde o stavbu v rámci projektu „Silnice 2013 - I. etapa“ financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Náklady na rekonstrukci silnice III/4747 včetně mostu a DPH dosáhnou 71 milionů korun.
 
 prtah4
 
Na komunikaci bylo nejprve osazeno provizorního dopravního značení objízdných tras. Pak následovalo vyfrézování pravé části komunikace od polikliniky až na konec úpravy k okružní křižovatce u Horníka a montáž žulových dvojřádků na pravé straně na ulici Slezské. Dále byla provedena již recyklace za studena, což přispěje ke zvýšení únosnosti vozovky na Masarykově třídě, kde nyní probíhá zrání podkladu před pokládkou živičných vrstev.
 
 prta2
 
V těchto dnech se provádí pokládání asfaltovévrstvy na ulici Slezské v úseku ul. Slezská, pravý jízdní pruh ve směru od polikliniky k místní části Poruba, rekonstrukce žulového dvojřádku v úseku ul. Slezská levostranně, pokládaní ocelových výztuží v autobusových zastávkách na Masarykové třídě a jejich následná betonáž, včetně ošetřování zrajícího betonu, výšková úprava dešťových vpustí a šachtic do konečné výšky vozovky.
 
 prtah1
 
Žádná stavba se neobejde beze změn, ale u této stavby můžeme konstatovat, že dosud probíhá bez zásadnějších problémů.
 
 prtah3
 
Koncem srpna 2014, kdy by měla být rekonstrukce komunikace hotová, budou občané Orlové určitě spokojeni a komplikace způsobené uzavírkami budou zapomenuty.
 
 ROPlogo