inmotion discount
stin
22.7.2014  Dnes 22. července 2014 od 8:00 hodin, skoro čtyři týdny před plánovaným termínem, bude zprůjezděn most ev. č.  478-005 v Polance nad Odrou přes místní náhon. Byla tak ukončena další rekonstrukce mostu, která byla v plánu Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje na rok 2014 s celkovými náklady ve výši cca 3,5 mil. Kč.
 
 Polankamost1
 
Stavba byla zahájena 1. dubna 2014 a po necelých čtyřech měsících tak končí silniční uzávěra pro řidiče projíždějící Polankou nad Odrou po silnici II/478 na ulici 1. května.
 
Polankamost2
 
Původní železobetonový most z roku 1938 byl z důvodu špatného technického stavu,  nedostatečného šířkového uspořádání pro současný silniční provoz a scházejícího chodníku pro pěší odstraněn a nahrazen novým mostním objektem. Konstrukce nového mostu je tvořena železobetonovým monolitickým rámem o jednom poli, založeným na základových betonových pásech. Mostní římsy jsou železobetonové monolitické, přičemž římsa na vtokové straně je pro pěší s napojením na stávající obecní chodník. Na římsách je osazeno bezpečnostní zábradlí. Vozovka na mostě je živičná. Podél mostních křídel byla položena kamenná dlažba. V rámci stavebních prací bylo taktéž provedeno pod mostem vyčištění koryta toku od naplavenin.