inmotion discount
stin
19.3.2014 Stavba v rámci projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici II/464 Studénka – Nová Horka na CHKO Poodří“ opět od tohoto týdne pokračuje. Jako hlavní účinek stavby, která byla zahájena v říjnu 2013 s termínem realizace do konce května 2014, se předpokládá omezení mortality přelétajících ptáků a podstatné omezení rušení hlukem, pohybem vozidel a osvětlováním.
 
 AHorka1
 
Stavební zásahy tak umožní bezpečnou migraci obratlovců podél Odry a Sedlnice. Zmíněný projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí s celkovými náklady ve výši přibližně 8 184 tis. Kč. 90% způsobilých nákladů bude hrazeno z dotace, ostatní náklady a podíl žadatele uhradí Moravskoslezský kraj.
 
 AHorka2
 
Během stavby dojde k doplnění stávajících mostních konstrukcí oboustranně o stěnu, která bude sloužit k ochraně obratlovců. Po levé straně komunikace mezi mostními objekty ev. č. 464-015 a 464-016  vyroste nové ochranného oplocení, které bude sloužit k eliminaci negativních vlivů dopravy na obratlovce CHKO Poodří, obzvláště v blízké přírodní rezervaci Kotvice. Oplocení bude provedeno v celkové délce 336 m a výšce min. 2 metry nad povrch komunikace ze štěpkocementových profilových panelů. K celkovému odclonění tělesa silničního náspu bude sloužit dosadba stromů a keřů po levé straně komunikace ve směru na Studénku. K zabránění oslňování migrující fauny v prostoru stykové křižovatky se silnicí III/46427 na levé straně ve směru na Studénku bude na stávající svodidla ukotvena optická stěna z plastových profilů.
 
 AHorka3
 
Projekt bude realizován bez vyloučení dopravy. V prostoru po dobu stavby bude zúžena vozovka a snížená rychlost na 50km/hod, provoz bude řízen semafory.