inmotion discount
stin
4.2.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje přibližně 2 700  km silnic II. a III. tříd včetně 1117 mostů. Jejím úkolem je udržet toto množství komunikací ve sjízdném stavu a to znamená neustálý proces oprav. Zahájení jakékoli stavby musí předcházet příprava projektové dokumentace.
 
Ve chvíli, kdy se již připravené stavby v daném roce realizují, technicko-správní zaměstnanci, chystají další projekty pro nově vytipované opravy komunikací pro rok nadcházející. Jedná se o desítky projektů, které musí být včas připraveny.
 
„U většiny oprav silnic je potřebné zpracovat diagnostický průzkum z něhož vyplývá návrh opravy, který připraví rozhodnutí pro různé technologie odstraňující příčinu ztráty provozní způsobilosti a poruch vozovky. Jde o podklad pro následující zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Následně pokračuje legislativní proces vyřizování potřebných dokladů, jako je územní rozhodnutí, stavební ohlášení či stavební povolení, vyjádření CHKO a dalších dotčených orgánů. Tento proces trvá minimálně dva měsíce, neboť je nutné dodržet zákonem stanovené lhůty, ve kterých se příslušné odpovědné orgány vyjadřují“ řekla Angelika Struziaková z technicko-provozního úseku Správy silnic Moravskoslezského kraje.
          Adiagnostika33              Adiagnosti13
 
 
To vše se děje pokud byla oprava cesty zařazena do ročního plánu oprav, který každoročně schvaluje Rada Moravskoslezského kraje včetně přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje. Závěr přípravy patří výběrovému řízení na zhotovitele stavby.
Mimo souvislé opravy silnic se každoročně aktualizuje tzv. Bílá kniha, jedná se o hlavní dokument schvalovaný Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, ve kterém je přesně popsán stav našich komunikací, potřeby dobudování nových silnic a samozřejmě priority v rámci investičních akcí. Jen pro ilustraci: Bílá kniha obsahuje seznam silnic k rekonstrukci včetně mostů a další návrhy například nových obchvatů měst dosahující odhad finančních nákladů ve výši 13,5 mld. Kč.
 
 
 
 diagnostika4
 
 
Pro vysvětlení:
Poruchy vozovek postihují všechny vrstvy vozovek a podloží; rozdělení poruch jednotlivých vrstev a vozovky stanoví určitou opravu.
Oprava  je soubor technologií k odstranění poruch nejméně obrusné vrstvy vozovky výměnou obrusné vrstvy nebo krytu, zesílením a/nebo recyklací.
Návrh opravy vyplývá z diagnostického průzkumu, který připraví rozhodnutí pro různé technologie odstraňující příčinu ztráty provozní způsobilosti a poruch vozovky. Při opravě je nutné dodržet  ČSN,  ČSN EN,  SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemních komunikací, jejímž obsahem jsou TP – technické podmínky, TKP – technické kvalitativní podmínky)
Diagnostický průzkum se rozumí soubor všech činností směřujících ke stanovení technických charakteristik existujícího stavebního díla pozemní komunikace k určení příčin vzniku vad a poruch existujícího stavebního díla a jejich předpokládaného vývoje a určení návrhu opatření k jejich odstranění nebo ke zlepšení stavu zjištěného při provádění geotechnického průzkumu, diagnostického průzkumu konstrukcí. Dodavatel provádějící průzkumné a diagnostické práce související musí mít ověřenou způsobilost. Je vyhotovená zpráva Diagnostického průzkumu příslušné vozovky s fotodokumentací místa a provedených jádrových vývrtů a kopaných sond. Pro vyhodnocení diagnostiky je významné  i dopravní zatížení komunikace. Závěrem diagnostického průzkumu je návrh více variant  opravy  s postupem opravy.
Zadávací podmínky pro výběrové řízení zhotovitele na SO  určuje Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem je projektová dokumentace pro provádění stavby, jehož součástí je i položkový rozpočet soupisů prací. 
Šárka Vlčková