inmotion discount
stin
21.1.2014  Podle pamětníků alej Vítkov – Kolokočov, jež lemuje silnici III/4429 na Opavsku, byla založena ve 30. letech dvacátého století. Jako významný krajinný prvek byla zaregistrována v roce 2008. Skoro osmdesát let stará alej je tvořena stromy z jasanu ztepilého a jasanu úzkolistého jednolistého, které byly vysázeny do užší cesty. Ta se však v průběhu let rozšiřovala tak, že paty kmene jsou dnes u některých stromů nad úrovní vozovky.
 
Akcen
 
 
Stromy jsou již přestárlé a například, vlivem námrazy, na silnici padají jejich suché větve.  K částečnému poškození stromů došlo také při stavbě a následné údržbě silnice, kdy docházelo k poškozování kořenových náběhů a k poškozování kmenů. Tento stav se projevuje prosycháním korun. Již v roce 2008 a 2009 Správa silnic Moravskoslezského kraje provedla ořezy 112 přestárlých stromů s finančními náklady ve výši cca 270 tis. Kč. V roce 2013 stály ořezy stromů dalších 180 tis. Kč a v letošním roce je připraveno v rozpočtu Správy silnic přes 500 tis. Kč.
 
 
Akcen2
 
 
 
„Abychom zajistili provozní bezpečnost silnice III/4429 Vítkov-Klokočov, požádali jsme příslušné orgány o povolení ke kácení vybraných stromů a k dalším ořezům suchých větví,“ informoval vedoucí střediska Opava Petr Kudela. „Potřebná povolení, včetně souhlasu k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku a k pokračování výše zmíněných prací, jsme získali v závěru roku 2013. V letošním roce bude ošetřeno pracovníky Správy silnic 15 jasanů ztepilých. Kácení objemných stromů a výškové ořezy u 19 jasanů úzkolistých jednolistých bude provádět dodavatelská firma. Vytěženou dřevní hmotu odebere Školní statek Opava jako krajská příspěvková organizace“, dodal Petr Kudela.
 
 
Akcen4
 
 Šárka Vlčková