inmotion discount
stin
Rozhovor s ředitelem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Böhmem
 
Na konci roku vždy přichází na řadu závěrečné hodnocení uplynulého a samozřejmě se plánuje rok příští. Správa silnic Moravskoslezského kraje v rámci běžného roku provádí letní i zimní údržbu komunikací a zajišťuje opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů.
 
 
 
Areditel
 
Pane řediteli jaký byl uplynulý rok z pohledu údržbových prací?
 
Zimní a letní údržba, to jsou spojené nádoby. Když je zima dlouhá s velkým množství zásahových dnů, zvyšují se samozřejmě finanční náklady na zimní údržbu. Peníze, které máme k dispozici na celý rok, pak v létě mohou chybět. Právě loňská zima byla dlouhá a nákladná. Spotřebovali jsme celkem 36 tis. tun soli, což je ve srovnání s předešlým rokem 100% nárůst. Za říjen až duben 2012/2013 byly náklady na zimní údržbu zvýšeny o 37 mil. Kč, a tyto peníze chyběly v letní údržbě. V letošním roce jsme zahájili zkušební třídění drti, která zůstala na silnicích po zimním období. Cílem bylo vyseparovat již použitý materiál inertního posypu, tj. kamenná drť a opětovně jej využit při posypu v rámci letošní zimní údržby.  Letní údržbu jsme, i přes zvýšené náklady na zimu, zvládli. Na každé středisko byly nastaveny závazné ukazatele týkající se čištění krajnic, příkop, zálivek i údržby mostů. V tomto jednotném stylu chceme i nadále pokračovat v rámci celého Moravskoslezského kraje. V současnosti máme například krajské pozemky kolem silnic posečené na plnou šířku. Zaměřili jsme se na bezpečnost a během letních a podzimních měsíců jsme pokračovali v nátěrech stromů kolem cest bílým pruhem, včetně umístění odrazek. Díky krajskému příspěvku jsme realizovali ve vybraných městech, nad rámec zákonných povinností, další čtyři cykly čištění komunikací, na kterých jsme sesbírali přibližně 1400 tun nečistot.
 
 
Jak hodnotíte stav silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje a kolik jste jich v letošním roce opravili?
 
 
Každoročně je aktualizována tzv. Bílá kniha, jedná se o hlavní dokument schvalovaný Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, ve kterém je přesně popsán stav našich komunikací, potřeby dobudování nových silnic a samozřejmě priority. Jen pro ilustraci: Bílá kniha obsahuje seznam silnic k celé rekonstrukci včetně mostů a další návrhy například nových obchvatů měst dosahující odhad finančních nákladů ve výši 13,5 mld. Kč.
A nyní k druhé části dotazu. Dá se říci, že přibližně ¼ z celkových 2714 km silnic II. a III. tříd by potřebovala opravit. Na všechny opravy peníze okamžitě nejsou. V roce 2013 jsme, v rámci plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd vynaložili celkem 147 mil. Kč, z toho náklad na pokládku protihlukových koberců na vybraných úsecích silnic byl cca 6 mil. Kč. Celkové vynaložené prostředky jsou srovnatelné s rokem 2012. Opravy a rekonstrukce mostů stály 80 mil. Kč, dále jsme opravili 16 propustků za přibližně 8 mil. Kč. Jedná se o opravy menšího rozsahu, které jsme provedli z vlastních prostředků, našimi pracovníky. Musím konstatovat, že byla odvedena velmi dobrá a kvalitní práce.
 
Jak si náš kraj stojí v získávání evropských peněz na rekonstrukce silnic?
 
Finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko jsou velmi významným zdrojem peněz pro krajskou silniční síť. V roce 2013 byl dokončen projekt „Silnice 2011“, který si vyžádal celkové náklady ve výši ½ mld. Kč s 70% dotací z EU. Aktuálně připravený projekt pro realizaci výstavby, „Silnice 2013“, je v hodnotě necelé 1 mld. Kč.  V současnosti se připravuje další projekt „Silnice 2014“, který by měl být realizován v létech 2014 a 2015. Ten je rozdělen na šest etap v celkové hodnotě cca 2 mld. Kč. Jen pro srovnání v rámci evropského financování se ve Společném regionálním operačním programu (SROP) v plánovacím období 2004-2008 připravilo 33 staveb. V rámci Regionálního operačního programu (ROP) v plánovacím období 2007 – 2015 je to už 108 připravených stavebních projektových dokumentací. Z Evropské unie se snažíme vyčerpat maximum možných financí, proto přípravě projektové dokumentace věnujeme velkou pozornost.Samozřejmě již nyní běží příprava projektů na další plánovací období. Proto bych chtěl poděkovat našim technickým pracovníkům za včasné zpracování a dobrou přípravu tak velkého množství dokumentace potřebné k realizaci výše uvedených plánů.
Mimo evropské projekty jsme otevřeli novou okružní křižovatku v Třanovicích za 22,5 mil. Kč a zrekonstruovaný most v Kopřivnici s náklady ve výši cca 105 mil. Kč hrazenými z krajského rozpočtu.
 
K činnosti silničářů patří technika. Máte k dispozici dostatečné množství aut a techniky. Co nového jste za poslední roky pořídili?
 
Správa silnic je členěna na střediska a dále na jednotlivá cestmistrovství tak, abychom pokryli celé území moravskoslezského regionu. To samozřejmě klade nároky na vybavení technikou, budovami a sklady na sůl a inert. Techniku se snažíme dle finančních možností doplňovat nebo obměňovat průběžně. Například v roce 2012 jsme nakoupili 5 nových sypačů. V letošním roce jsme se zaměřili více na nákup techniky na letní údržbu, což jsou sekačky. Během příštího roku v rámci obměny vozového parku pořídíme tzv. jednoúčelový samosběr, který bychom měli nakoupit díky dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Náklady na pořízení zmíněného automobilu představují 4,8 mil. Kč včetně DPH, z toho dotace by měla být v maximální výši 90%, z vlastních zdrojů Správy silnic MSK, díky úspěšné žádosti o dotaci, uhradíme jen 10%. Správa silnic MSK má k dispozici celkem 135 sypačů, 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 45 nakladačů. Koncem října letošního roku bylo uvedeno do provozu nové vozidlo s dávkovací nerezovou nádrží na solanku, které bude v rámci zimní údržby používáno na boj s námrazou na cestách. Postřik solankou chceme využít jako další možnost ošetřování vozovek chemickými rozmrazovacími látkami.
 
Jak to vypadá s množstvím skladů na sůl a jejich kapacitou? Co se snažíte udělat pro zaměstnance?
 
Za poslední čtyři roky se podařilo dobudovat dostatečné množství skladů na sůl, což patřilo k našim prioritám. K dnešnímu dni máme skladovací kapacitu 29 tisíc tun soli. Postupně budeme staré skladovací prostory rekonstruovat. V roce 2014 se postaví ještě nová hala na sůl v Hrabyni na 2000 tun soli.
Provozní budovy jsme „zdědili“ z minulosti a na některých cestmistrovstvích bylo zázemí pro naše zaměstnance na velmi špatné úrovni. Snažíme se to postupně zlepšit. Dá se říci, že se za posledních pět let úroveň našich provozních objektů zvýšila. Například celé středisko Opava se nám podařilo zrekonstruovat v rámci Regionálního operačního programu za peníze EU. V letošním roce byla zahájena rekonstrukce budov na cestmistrovství Vítkov, střediska Karviná a hned na jaře příštího roku se zahájí rekonstrukce provozní budovy na cestmistrovství Rýmařov. Snažíme se, aby naši zaměstnanci pracovali v důstojných podmínkách.
 
V letošním roce, konkrétně 30. 9.2013, skončila smlouva na údržbu silnic I. tříd, kterou jste měli s Ministerstvem dopravy ČR. Došlo k nějakým změnám po tomto datu?
 
Po mnoha složitých jednáních s Ministerstvem dopravy byl podepsán se Správou silnic dodatek Smlouvy, který řeší údržbu silnic I. tříd na další čtyři roky, tedy do roku 2017. V rámci zimní údržby došlo v našem kraji ke dvěma změnám. Správa silnic Moravskoslezského kraje bude nově udržovat silnice I/35, I/56, a I/58 na území Zlínského kraje a naopak část silnice I/57 v Moravskoslezském kraji od hranice kraje až po město Nový Jičín bude udržovat vybraný subjekt údržby ze Zlínského kraje. Tuto nastalou situaci jsme schopni zvládnout.
 
Letošní nástup zimy byl pozvolný. Jsou silničáři připraveni?
 
Souhlasím s Vámi. Průběh listopadu byl k nám silničářům velmi mírný, během tohoto měsíce jsme mohli pokračovat v ořezech stromů kolem silnic, na to se chceme zaměřit i v dalším období. Samozřejmě pohotovost jsme drželi již od 1. listopadu, kdy je oficiálně zahájena zimní údržba. Na našich dispečerských stanovištích po celém kraji máme nepřetržitou 24 hodinovou službu, která má kompetence vyslat naše sypače a pluhy do terénu. Musím však zdůraznit, není v našich silách zajistit úklid silnic v jeden moment na všech komunikacích. Postupujeme vždy podle schváleného Plánu zimní údržby silnic dle důležitosti silnice od nejfrekventovanějších po komunikace s menším provozem. Pokud je, však spad sněhu dlouhodobě intenzivní je to boj velmi náročný jak pro nasazenou techniku, tak pro zaměstnance zimní údržby.
 
Blíží se Vánoční svátky, jak to bude vypadat na správě silnic?
 
Jak jsem již zmínil, od 1. listopadu do 31. 3. naši pracovníci slouží 24 hodinové pohotovosti a ty budou držet i na Štědrý den, na Silvestra či Nový rok. Budeme se snažit, abychom i v tyto dny zajistili naše vozovky sjízdné.
Vánoce jsou již blízko, a proto mi dovolte, abych nejprve touto cestou našim zaměstnancům poděkoval za dobře odvedenou práci v uplynulém roce a popřál nejen jim, ale i občanům celého kraje, krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody i po celý rok 2014. A samozřejmě na závěr, klidnou a příjemnou jízdu po krajských silnicích.