inmotion discount
stin

28.11.2013 Rozhovor s technicko-provozním náměstkem Správy silnic Moravskoslezkého kraje Mgr. Milanem Novákem

ATPN

 


Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. zajišťuje na území našeho regionu letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd. Na to, jak hodnotí letošní letní údržbu komunikací jsme se zeptali technicko-provozního náměstka Správy silnic Moravskoslezského kraje Mgr. Milana Nováka.

Pane náměstku loňská zima byla dlouhá a zapříčinila značné poškození silnic ve správě Moravskoslezského kraje. Jak jste si s tímto problémem poradili?

Ano souhlasím s tím, že loňská zima byla dlouhá. To mělo vliv na zahájení vysprávkových prací, které jsme mohli započít až v dubnu, což je proti jiným létům později. Během tohoto roku jsme kromě plánovaných souvislých oprav silnic II. a III. tříd s celkovými náklady 144 mil. Kč museli opravit výtluky po zimě. Na vysprávky jsme v roce 2013 spotřebovali 5 700 tun obalované směsi. Jen pro srovnání plocha drobných vysprávek, sečtená do jednoho celku má velikost 6,5 fotbalových hřišť, tedy 45 720 m2, obalovaná směs byla převezena 816 naloženými auty, které by vytvořily řadu dlouhou 5,3 km.

Již druhým rokem funguje projekt Výmoly.cz., který silničářům pomáhá, díky spolupráci s řidiči, vyhledávat díry na cestách. Moravskoslezský kraj je nejúspěšnějším krajem. Jaká jste přijali opatření?

Je důležité zdůraznit, že upozornění na výtluky nebereme jako výtku, ale pomoc. Proto bych chtěl poděkovat řidičům, kteří nás přes „Výmoly.cz“ upozorňují na problémová místa, za spolupráci. Podněty motoristů vítáme, naší snahou je uvést do pořádku co nejvíce nahlášených závad. Na Správě silnic Moravskoslezského kraje jsme proto přijali opatření, kdy každodenně nahlášené závady vyhodnocujeme a následně se pak snažíme výtluky v co nejkratším čase opravit. Během vysprávek se také v roce 2013 zalilo celkem 28,6 km spár a trhlin ve vozovce.

Pracovníci Správy silnic během letních měsíců vykonávají mnoho dalších činností. Jak hodnotíte letošní letní údržbu?

Klimatické podmínky letošních jarních a letních měsíců nám umožnily provést všechny údržbové práce, které bylo zapotřebí. Jsme si vědomi, že by se hlavně v oblasti oprav komunikací mohlo udělat více, to ale souvisí s množstvím finančních prostředků, které v současné době chybí snad všude. Velmi příznivé počasí bylo také na podzim, kdy jsme mohli dokončit mnoho dalších činností a řádně se připravit na zimu. Doufejme, že nastupující zima bude pro silničáře přívětivá.

Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl na nadlimitní čištění silnic, v čem spočíval rozdíl?

V rámci letní údržby silnic II. a III. tříd Moravskoslezského kraje bylo v letošním roce realizováno nadlimitní čištění komunikací. Ze zákona provádíme čištění silnic dvakrát ročně a to po zimě na jaře a na podzim. V letošním roce Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o zvýšení četnosti čištění a uvolnila finanční prostředky z rozpočtu kraje. Nadlimitní čištění proběhlo v dalších čtyřech cyklech a bylo sesbíráno přibližně 1400 tun smetků, což je 150 plně naložených nákladních Tater nečistot, které by se v opačném případě automobilovou dopravou vířily do ovzduším. Během letní údržby bylo dále vyčištěno a vyhloubeno 62,6 km příkopů, při kterém jsme odvezli na skládku 12 800 tun odpadů, to je dalších 1 400 naložených Tater.

Součástí silničního majetku jsou také odvodňovací vpusti a krajnice, věnujete jim pozornost?

Před zimním obdobím jeprioritou našich činností taktéž údržba a opravy odvodnění silnic, zejména čištění silničních vpustí a kanalizace v průjezdních úsecích městy a obcemi, údržba, seřezávání krajnic a čištění silničních příkopů v nezastavěných úsecích. Neboť dobře odvodněná silnice je více odolná a její trvanlivost se zvyšuje. Důležitým prvkem zůstává údržba a opravy propustků, jejich čištění a zlepšení odtokových poměrů vod ze silničního tělesa. V letošním roce jsme na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji vyčistili celkem 7 600 ks vpustí, což odpovídá počtu všech vpustí pro odvod dešťové vody na obdobné silniční síti ve dvou krajských městech.  Pozornost byla věnována taktéž krajnicím, které jsme vyčistili a seřezali v délce 190 km.

V letošním roce jste se také zaměřili na zvýšení bezpečnosti kolem krajských silnic.  V čem Vaše snažení spočívalo?

Hlavní činností v této problematice je označování pevných překážek v krajnicích. Na tuto činnost byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu správy silnic na letní údržbu. Pevnými překážkami se rozumí například jednotlivé stromy rostoucí v krajnicích nebo celé aleje stromů. Správa silnic v rámci údržbových prací pokračuje v označování těchto pevných překážek bílým pruhem a následně odrazkami, tak aby řidiče na strom v krajnici upozornily.  Do konce října bylo takto označeno celkem 7 000 ks stromů. Toto množství odpovídá oboustranně osázené aleji v délce 70 km s rozestupy stromů 20m.  Stejně tak jsme přistoupili k osazení 9 160 ks směrových sloupků, které v průběhu roku jsou buď zničeny nebo zcizeny a taktéž k výměně či opravě, stářím nebo vandalismem, zničených 6 100 kusů svislých dopravních značek.

Před zimou jste přijali opatření, které ukládalo sečení trávy na plnou šířku. Co to znamená, jakým způsobem probíhá sečení trávy kolem cest?

Během roku probíhají vždy dvě seče. Ta první se provádí v letních měsících a při ní je podstatné, abychom zajistili, v první fázi, především dobrý výhled řidičům na křižovatkách. Druhou seč jsme realizovali letos na podzim na plnou šíři silničního pozemku, a to jak strojně s využitím traktorových sekaček, tak v hůře dostupných místech ruční technikou. Můžeme tedy konstatovat, že v současnosti byly kolem našich cest posečeny, z valné většiny, zelené silniční pásy na celou šířku silničního pozemku, což představuje plochu cca 16 mil. m2, kterou můžeme srovnat například s velikostí 1 500 fotbalových hřišť. V případě vhodných klimatických podmínek se v nastávajícím období zaměříme na výsek křoví, kácení stromů a ořez suchých větví silničního stromoví lemující silnice II. a III. tříd.

Děkuji za rozhovor