Účet za uplynulou zimu, ve srovnání s průměrnými náklady na zimní období za posledních pět let, je nejnižší. Celkové náklady za zimní období od listopadu 2015 do konce března 2016 jsou ve výši 132 mil. Kč. Z pohledu silničářů byla zima sice mírná, časté střídání teplot si však vyžadovalo častou kontrolu a údržbu namrzajících silnic. Na silnice v kraji bylo vysypáno celkem 14 tisíc tun posypové soli a 20 tisíc tun inertního materiálu.

Během zimního období bylo potřeba celkem 123 zásahových dnů.  Pro srovnání, v zimě 2014-2015 vyjeli silničáři 103 krát a například během zimy 2012-2013 bylo 140 zásahů.

„Úspory v přibližné výši 20 mil. Kč byly částečně použity na neméně důležité údržbové práce, které bylo možné provádět i v zimních klimatických podmínkách, a taktéž posílí rozpočet na letní údržbové práce. Ty byly zahájeny čištěním krajských silnic a následovat budou vysprávky výtluků, které nás každoročně stojí zhruba 50 mil. Kč,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

„Méně výkonů v zimní údržbě krajských silnic nám umožnilo provádět náhradní práce, které spočívaly v ořezech a kácení stromů nebo v čištění příkopů a odvodňovačů. Pozornost byla věnována rovněž údržbě dopravního značení, svodidel a opravám výtluků, které se v průběhu zimního období vyskytly,“ doplnil provozně-technický náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako loni rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, uklízet silnice. Byť to krajský rozpočet zatíží o 8 milionů korun.  

Proto budou na vytipované komunikace v celkové délce 400 kilometrů, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava) vyjíždět zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje ve čtyřech cyklech nad zákonný rámec. (Pozn.: Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně.)

Nadlimitní čištění bude zahájeno poté, co skončí úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. První cyklus bude zahájen v půlce května, poslední skončí v říjnu. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. Z minulého období víme, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc smeteme zhruba 1400 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší.,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a prašnost z již usazených částic na vozovce. „Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace I., II. a III. třídy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy,“vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce. Roční rozpočet Moravskoslezského kraje na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun.


„Nadstandardní čištění silnic považuji za jedno z nejefektivnějších opatření ke snížení prašnosti v našem regionu. Také my v Bohumíně o to více čistíme městské komunikace. To spolu s rozšiřováním zeleně a podporou kvalitnějších způsobů vytápění alespoň trochu pomáhá zlepšit kvalitu ovzduší,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

„Ceníme si toho. Na území Karviné spravuje a udržuje krajská správa silnic 320 kilometrů komunikací, naše technické služby pak pečují o  150 kilometrů místních cest. Rozhodně jsme už vloni uvítali, že kraj zahrnul do nadstandardu  i naše komunikace a letošní službu pro sezónu vítáme také. Pomůže to opět  udržet cesty i jejich okolí  v celém městě v čistším stavu bez ohledu na to, kdo je vlastní a kdo je tedy povinen se o ně starat, doprava totiž zatěžuje životní prostředí ve městě dost citelně,“ konstatovala mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2013 – III. etapa“.  Díky tomu mohou v dalších šesti úsecích regionu motoristé jezdit po kvalitnějších komunikacích.

V rámci projektu za zhruba 148 milionů korun spolufinancovaného Evropskou unií z evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, městy Havířovem a Frenštátem pod Radhoštěm bylo zmodernizováno bezmála 25 kilometrů silnic, zrekonstruováno 38 silničních propustků, dva mosty, vybudovány dva kruhové objezdy, postavena opěrná zeď, nové chodníky a veřejné osvětlení.

Dotace ze strukturálních fondů EU (85 % z celkových uznatelných nákladů) činila zhruba 113 milionů korun, Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl 30,9 milionu korun, Statutární město Havířov 1,46 milionu a město Frenštát pod Radhoštěm 2,64 milionu korun.

Chceme v našem kraji účelně a smysluplně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů nabízí. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce zhruba 2713,4 kilometru s 1117 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje zrekonstruovat a modernizovat,“ konstatoval náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

Moravskoslezský kraj si dlouhodobě vytknul modernizovat silnice II. a III. třídy s maximálním využitím prostředků EU z Regionálního operačního programu. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury schválená zastupitelstvem kraje v roce 2004 totiž poukázala na značný vnitřní dluh regionálních silnic převzatých od českého státu. Závady převážně ve stavebně technickém stavu (mostů, propustků, konstrukcí, vozovek a jejich bezpečnostní vybavení) se tehdy odhadovaly na téměř 6 miliard korun. Systémovou modernizaci silnic kraj sice zahájil ihned po převzetí silnic od státu, avšak teprve zapojením evropských prostředků po roce 2005 se podařilo tempo modernizace zvýšit až na půl miliardy korun ročně.

 

„Zahájili jsme již přípravu na zahájení čerpání financí v dalším plánovacím období Evropské unie na léta 2014 až 2020, včetně zaměření na přeshraniční regionální spolupráci s Žilinským samosprávným krajem a s Katovickým a Opolským vojvodstvím. Tempo modernizace, které jsme dosáhli díky zapojení prostředků EU, nám tedy umožnilo vnitřní dluh regionálních silnic do roku 2015 odstranit,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.

Nově zrekonstruované úseky:

1) Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici Moravskoslezského kraje

Stavba řešila rekonstrukci silnice v délce cca 3,952 km, rekonstrukci 13 silničních propustků a rekonstrukci opěrné zdi v délce cca 0,2 km.

2) Okružní křižovatka silnice II/479 a místní komunikace na ulici Anglické v Havířově

Šlo o úpravu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní na ulici Anglické a modernizaci Ostravské ulice včetně přilehlých BUS zálivů. Za spolufinancování Statutárního města Havířova byly vybudovány také chodníky, cyklistická stezka a veřejné osvětlení.

3) Okružní křižovatka silnic II/483, III/4848 a místní komunikace ulice Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku silnice  III/4848

Předmětem této stavby byla realizace okružní křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky s napojením na ulici Podříčí a Podkopní. Byla rekonstruována také silnice III/4848 Kozlovice – Tichá včetně dvou silničních propustků. Výstavba chodníků a veřejného osvětlení byla spolufinancována městem Frenštátem pod Radhoštěm.

4) Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá

Šlo o rekonstrukci silnice v celkové délce cca 4,477 km, rekonstrukci 14 silničních propustků a rekonstrukci mostu.

5) „Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice“

Stavba obsahovala rekonstrukci tří úseků silnice v celkové délce cca 3,965 km a 1 silničního propustku.

6) „Rekonstrukce silnice III/4673 v úseku Štítina – Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov“

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci tří úseků silnice v celkové délce cca 10,465 km, rekonstrukci 10 silničních propustků a rekonstrukci mostu.

Dvě půl miliardy korun, které má Moravskoslezský kraj šanci získat z evropských fondů, využije na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy. Tento „balík“ evropských peněz musí Moravskoslezský kraj na projekty  realizované v dopravní infrastruktuře vyčerpat do konce příštího roku, proto bude stavební sezóna 2014 a 2015 na komunikacích v regionu mimořádná. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a precizní koordinaci jednotlivých staveb.

Moravskoslezský kraj předložil do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko od roku 2013 do současnosti deset projektů na rekonstrukce a modernizace úseků silnic II. a III. třídy včetně mostů v celkovém objemu 2 miliard korun. „Šest projektů za 950 milionů korun již bylo schváleno k financování Výborem Regionální rady, zbývající čtyři projekty procházejí hodnocením. Do letošního září kraj předloží do výzvy ROP ještě další tři projekty za půl miliardy korun. V rámci všech třinácti projektů by mělo být zrekonstruováno a modernizováno šestačtyřicet úseků silnic II. a III. třídy,“ uvedl náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.Dodal, že kromě těchto stavebních akcí ještě kraj pokračuje v realizaci staveb v úsecích silnic II/449 Rýmařov – Ondřejov, II/462 Vítkov – Větřkovice, II/452 Bruntál – Mezina a III/4785 prodloužená Bílovecká, na které také získal dotaci z ROP.

Chceme v našem kraji účelně a smysluplně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů nabízí. A daří se nám to. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2713,4 kilometru s 1111 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje opravit,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Sikora.

Moravskoslezský kraj si dlouhodobě vytknul modernizovat silnice II. a III. třídy s maximálním využitím prostředků EU z Regionálního operačního programu. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury schválená zastupitelstvem kraje v roce 2004 totiž poukázala na značný vnitřní dluh regionálních silnic převzatých od českého státu. Závady převážně ve stavebně technickém stavu (stavu mostů, propustků, konstrukcí a vozovek silnic a jejich bezpečnostního vybavení) se tehdy odhadovaly na téměř 6 miliard korun. Systémovou modernizaci silnic kraj sice zahájil ihned po převzetí silnic od státu, avšak teprve zapojením evropských prostředků po roce 2005 se podařilo tempo modernizace zvýšit až na půl miliardy korun ročně.

„Nyní jsme zahájili přípravu na zahájení čerpání financí v dalším plánovacím období Evropské unie na léta 2014 až 2020, včetně zaměření na přeshraniční regionální spolupráci s Žilinským samosprávným krajem a s Katovickým a Opolským vojvodstvím. Tempo modernizace, které jsme dosáhli díky zapojení prostředků EU, nám tedy umožnilo vnitřní dluh regionálních silnic do roku 2015 odstranit,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.

Upozornil, že stavební sezóna 2014/2015 bude mimořádná.„Musíme vyvíjet zvýšený tlak na zhotovitele staveb, na dodržování smluvních podmínek, termínů a kvality prací. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a koordinaci jednotlivých staveb. Z iniciativy Moravskoslezského kraje proto vzniká monitorovací skupina, která má zadání sledovat významné dopravní stavby, dbát na jejich vzájemnou koordinaci a omezení dopadů do veřejného provozu na silnicích,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora.Stav připravovaných silnic ke dni 23. 4. 2014Silnice 2013 – I. etapaCelkové výdaje:  252 000 000 Kč

Výše dotace (85 %): 209 526 000 Kč

Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5

Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 a II/476 v Třinci, I. etapa

Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová, průtah

Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov – Horní LomnáSilnice 2013 – II. etapa

Celkové výdaje: 113 774 000 Kč

Výše dotace (85%): 93 260 000 Kč

Rekonstrukce mostu ev.č. 477-039 přes silnici I/56 v obci Baška:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4848-13 přes Ondřejnici v obci Kozlovice a navazujících úseků sil. III/4848:

Silnice III/4589 - rekonstrukce mostu ev.č. 4589-1 před obcí Brantice:

Silnice II/473 Frýdek Místek Šenov (Sedliště) km 5,9000-6,100:Silnice 2013 – III. etapa

Celkové výdaje: 150 000 000 Kč

Výše dotace (85%): 123 544 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici kraje

Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická – Havířov

Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848

Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá

Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice

Rekonstrukce silnice III/4673 v úseku Štítina – Háj ve Slezsku – Dobroslavice – DěhylovSilnice 2013 – IV. etapa

Celkové výdaje: 291 000 000 Kč

Výše dotace (85%): 237 575 000 Kč 

Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek - Paskov – Hrabová

Rekonstrukce a modernizace silnice II/463 Stará Ves

Rekonstrukce sil III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1

Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, II/647 ulice Bohumínská v OstravěRekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká III. etapa

Celkové výdaje: 15 514 000 Kč

Výše dotace (85%): 11 407 000 KčSilnice 2014 – I. etapa

Celkové výdaje: 129 208 000 Kč

Výše dotace (85%): 107 276 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/476 v Třinci, ul. Frýdecká

Rekonstrukce silnice II/483 Fr. p. Radhoštěm - Čeladná

Silnice III/4774 rekonstrukce mostu e.č. 4774-19 MorávkaSilnice 2014 – II. etapa

Celkové výdaje: 548 706 000 Kč

Výše dotace (85%): 457 902 000 Kč

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná – vnější okruh

Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín – Brušperk – Fryčovice

Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v obci JindřichovSilnice 2014 – III. etapa

Celkové výdaje: 162 502 000 Kč

Výše dotace (85%): 135 577 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace sil.č. II /647 Klimkovice - Poruba

Sil. III/46428 Nová Horka - Kunín rekonstrukce a modernizace sil. v rámci PZ Studénka - Kunín

Silnice III/44331 rekonstrukce mostu e.č. 44331-3 Pilný mlýn

Rekonstrukce mostu ev.č. 46824-4 přes trať za obcí BolaticeSilnice 2014 – IV. etapa

Celkové výdaje: 121 000 000 Kč

Výše dotace (85%): 99 721 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Muglinovská

Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října

Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 v obci RaškoviceSilnice 2014 – V. etapa

Celkové výdaje: 168 000 000 Kč

Výše dotace (85%): 138 807 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská

Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov - Lískovec vč. sil. III/4794

Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald – Orlová

Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na sil. II/443 Zálužné - Staré TěchanoviceSilnice 2014 – VI. etapa

Celkové výdaje: 130 000 000 Kč

Výše dotace (85%): 107 950 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1.  etapa

Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní Lhota – ZátišíSilnice 2015 – Mariánskohorská

Celkové výdaje: 100 180 000 Kč

Výše dotace (85%): 84 130 000 KčSilnice 2015 – 7 staveb

Celkové výdaje:  295 170 000 Kč

Výše dotace (85 %): 248 850 000 Kč

Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Havířov – obchvat TIR

Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01137 Petřkovice – Bobrovníky

Rekonstrukce silnice II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova

Rekonstrukce křižovatky III/4661 a III/4662 v Komárově

Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu event. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice

Silnice II/480 rekonstrukce a modernizace silnice Kopřivnice – Štramberk

Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459
Ostrava (31. března 2014) - Výmoly.cz vyhlašují dnes za podpory Nadace pojišťovny Generali 4. ročník ankety Nejhorší díra republiky. V loňském roce se v ČR do projektu zapojilo 2620 motoristů, kteří nahlásili 4391 úseků s výtluky. Jejich aktivita pomohla silničářům identifikovat kritická místa. 40% z nich bylo opraveno. V loňském ročníku Nejhorší díry republiky zvítězily výtluky na silnici II/236 ve Smečně na Kladensku. Výmoly, které řidiči pojmenovali Tankodrom Smečno, byly již v červenci 2013 opraveny. Zatímco anticenu si vloni odnesl Středočeský kraj, ve kterém Smečno na Kladensku leží, cenu za opravy získali silničáři Moravskoslezského kraje, kterým se podařilo opravit 52 % nahlášených výtluků.  Nejhorší díru budou stejně jako loni hledat také řidiči v Maďarsku a na Slovensku, kam se projekt v loňském roce rozšířil.
 
 
Dnes bude spuštěna ostře sledovaná oprava dálnice D1. Řidiči se ale v ČR denně setkávají s mnoha neopravenými silnicemi, plnými výmolů, které jim ztrpčují pravidelné cesty. Velkou mediální pozornost jim však nikdo nevěnuje. Díky projektu Výmoly.cz mohou pro nápravu stavu silnic udělat něco sami řidiči a činí tak ve stále větším počtu. Každý, kdo má s sebou na cestách chytrý telefon, tablet nebo fotoaparát, může upozornit na problematické úseky na webu Výmoly.cz.
 
  
Počty nahlášených výtluků stoupají každý rok o desítky procent. A to nejen díky rostoucí popularitě našeho projektu, ale hlavně díky všímavosti řidičů a jejich chuti často tristní stav vedlejších komunikací změnit. Výmoly.cz neznamenají jen další prázdnou kritiku, ale pomáhají navazovat komunikaci mezi silničáři a řidiči. Zveřejněním jakéhokoli problematického úseku může každý člověk aktivně přispět ke zlepšení stavu českých a moravských silnic,“ říká o projektu Petr Čaník z Výmoly.cz.
 
  
Moravskoslezský kraj zopakoval vítězství
V roce 2013 nahlásili řidiči nejvíce výtluků ve Středočeském kraji (1093), pochybná sláva druhého místa patřila Hlavnímu městu Praha s počtem 907 děr a na třetí příčce byl kraj Liberecký s 309 výmoly. Nejvíce oprav provedl taktéž Středočeský kraj, 398 úseků, ale při tak velkém počtu nahlášených problematických míst má úspěšnost jen 36 %.
 
  
Naopak nejvyšší úspěšnosti, 52 %, dosáhl kraj Moravskoslezský. Zopakoval tak své loňské vítězství a od Nadace pojišťovny Generali obdrží dar vy výši 100 000 korun. Loňský dar Nadace pojišťovny Generali použil na nákup techniky k údržbě silnic.
 
  
Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťuje údržbu na silnicích II. a III. tříd s celkovou délkou přes 2700 km, s různou kvalitou, zatížeností dopravou a různým stupněm stáří. „Proces oprav je tak nepřetržitý,“ podotýká ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm. „Takovýto způsob komunikace s veřejností Správa silnic Moravskoslezského kraje oceňuje. Podněty motoristů vítáme, neboť nám tím usnadňují práci. Několikaleté zkušenosti z tohoto projektu jsou pro nás velmi pozitivní a každodenní vyhodnocování upozorňujících zpráv na serveru Výmoly.cz se stalo součástí práce moravskoslezských silničářů. Našim cílem je především zajištění a udržení provozuschopného stavu všech krajských komunikací a můžeme Vás ubezpečit, že pro jeho naplnění se snažíme maximálně využít všech dostupných prostředků,“ doplnil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
 
  
Spolupráci silničářů s projektem Výmoly.cz hodnotí pozitivně také člen správní rady Nadace pojišťovny Generali Jiří Cívka: „Na Výmoly.cz máme od správců cest jen pozitivní reakce a opravdu si vážíme toho, že projekt berou vážně. Čeští silničáři si zaslouží pochvalu jednak za vstřícný přístup, ale vycházejí příkladně i ze srovnání se silničáři ze Slovenska a Maďarska. Obě země se však do projektu zapojily v loňském roce poprvé.“ Řada správců silnic si podle něj zvykla projekt aktivně sledovat, a pokud je to možné, snaží se na požadavky motoristů co nejrychleji reagovat.
 
 
Také Jan Říha, vedoucí Zelené vlny Českého rozhlasu – mediálního partnera projektu, oceňuje, že komunikace mezi silničáři a řidiči díky webu Výmoly.cz funguje: „Právě skutečnost, že projekt staví na komunikaci mezi řidiči a silničáři a tím i jejich efektivní spolupráci, oceňujeme již od počátku. Výmoly.cz nepodporují zbytečné nadávání, místo toho pomáhají situaci měnit.“  Podle Říhy patří mezi šoféry, kteří na výtluky upozorňují, také dobrovolní zpravodajové Zelené vlny.
 
 
Zahajujeme 4. ročník
Ačkoli zima byla mírná a selským rozumem by se dalo tudíž soudit, že silničářům zbyde víc peněz na opravy, zatím tomu stav českých a moravských komunikací nenasvědčuje. Každý, kdo má s sebou na cestách chytrý telefon, tablet nebo fotoaparát, se může připojit k projektu Výmoly.cz, do začátku září poslat fotografii s příslušnými údaji a pomoci tak zlepšit stav komunikací. Nejpilnější účastníci jsou Výmoly.cz pravidelně odměňováni.
 
  
Pro nový ročník, který startuje právě dnes, připravily Výmoly.cz několik novinek. Kromě nového designu webových stránek i mobilních aplikací jsou to nové profily míst – přehledné statistiky a podrobnosti z jednotlivých měst a krajů. Každý uživatel si může snadno nastavit, jakou oblast, město, či obec, případně konkrétní výtluky chce sledovat a o ní pak bude dostávat aktuální údaje.  Dozví se tak, kdy byla opravena díra, kterou právě on nahlásil, nebo jaký je stav jeho okolí.
 
 
 
 
Silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné prošla rekonstrukcí. Nová, rozšířená komunikace poskytne větší bezpečí nejen řidičům a cyklistům, ale díky nově postavenému chodníku téměř po celé délce rekonstruovaného úseku i chodcům. Projekt financovaný z dotací Evropské unie řešil špatný technický stav komunikace v délce 1,34 kilometru. „Nový kabát“ mají také čtyři autobusové zastávky.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 72,3 milionu korun, dotace Evropské unie z ROP Moravskoslezsko činila 70 procent z celkových uznatelných nákladů, tedy 47,5 milionu korun. Moravskoslezský kraj přispěl 20,4 milionu korun. V
ýstavbu chodníku za 3,2 milionu korun financovala obec Petrovice ze svého rozpočtu. Partnerem projektu byla příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.
„V rámci rekonstrukce došlo kromě rozšíření komunikace i ke snížení její úrovně o jeden metr. Asfaltu musela ustoupit alej, která silnici deformovala a zvedala vozovku. Stromy ale byly plně nahrazeny výsadbou asi dvou set kusů dřevin v katastru obce, především v blízkosti dětských hřišť a veřejném prostranství navštěvovaném větším množstvím lidí,“ upřesnil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.
Stavba byla zahájena začátkem loňského března a ukončena letos 29. ledna. „Zprovozněním této silnicese zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu a došlo ke zlepšení dopravní situace v Moravskoslezském kraji,“konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.