Nejčastější dotazy


Jak se dělí pozemní komunikace?
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Detailní informace jsou zakotveny v Zákoně č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění vyhlášky 104/97 Sb, ve znění pozdějších novel.
Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a)    dálnice
b)    silnice
c)    místní komunikace
d)    účelové komunikace
Kdo je vlastníkem jednotlivých druhů silničních komunikací (dálnice, silnice I., II., III. třídy a ostatní komunikace)?
Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 01. 10. 2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

• Do kdy musí být zajištěna sjízdnost na silnicích zařazených v prvním pořadí důležitosti?
Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmirňují bez průtahů.
 
Jaké jsou lhůty pro zajištění sjízdnosti v zimním období?
Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním období stanoví § 45, odst. 3 vyhlášky č. 104/97 Sb. (prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích) a to:
- do 2 hodin u dálnic 
- do 3 hodin u silnic I. třídy a důležité silnice II. třídy
- do 6 hodin u silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy
- do 12 hodin u zbytku silnic III. třídy
Lhůty uvedené platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby.
  
Základním dokumentem pro provádění zimní údržby silnic v kraji je: Plán zimní údržby Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., který předkládá správce silnic příslušnému silničnímu úřadu k zaujetí stanoviska a do 30. 9. pracovišti pověřenému Ministerstvem dopravy a spojů ke schválení.
 
Mám zájem o: Umísťování a provozování reklamních a obdobných zařízení na silničním pozemku (včetně značek upozorňujících na komerční objekty a cíle); umísťování věcí nebo materiálů na silničním pozemku, které neslouží k údržbě a opravám silnic; provádění stavebních prací.
Zvláštní užívání silnice ve shora uvedených bodech je zpoplatněno formou nájmu silničního pozemku na dobu záboru silničního pozemku. Zvláštní užívání silnic specifikuje zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon) v § 25 a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 40.
Podrobnější informace jsou k dispozici na www.ssmsk.cz – zvláštní užívání
Jaké jsou sazby za užívání věcných břemen?
Všechny možné druhy křížení inženýrských sítí na pozemcích silnic II. a III. tříd jsou tabulkově zpracovány a jsou k dispozici na www.ssmsk.cz – věcná břemena.
 
Který zákon stanovuje sazbu kupní ceny za m2?
Sazba kupní ceny za m2 je stanovena dle § 28, odst. 1 a 9, novely vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3/2008 Sb, o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Za jakou cenu jsou prováděny výkupy pozemků pro liniové stavby silnic II. a III. třídy?
Sazba kupní ceny  za m2 je stanovena, dle oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 450/2012, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) v návaznosti na platnost zákona č. 405/2012 Sb. o vyvlastnění s platností od 1. 2. 2013 – cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění, přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. Výše sjednané ceny musí být schválena zastupitelstvem kraje.
 
 
 
Jakým způsobem lze na mapě silniční sítě najít a rozlišit silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje?
Mapa silniční sítě, kterou máte k dispozici, se zobrazuje s barevným rozlišením dálnic, rychlostní komunikací a silnic I., II. a III. třídy. Prvotní mapa ukazuje základní dálniční síť, postupným přibližováním se následně zobrazí také silnice II. třídy vyznačené modrým tahem a číselným označením komunikace, a silnice III. třídy vyznačené žlutým tahem a číselným označením komunikace.