Ve středu 11. prosince 2013 byl slavnostně uveden do předběžného užívání velmi frekventovaný most přes trať a městskou komunikaci v Kopřivnici na silnici II/480. Oprava, která trvala 15 měsíců, byla rozdělena na dvě etapy tak, aby se prováděly práce vždy jen na jedné polovině mostu a druhá byla průjezdná. Součástí stavby bylo vybudování připojovacího a odbočovacího pruhu rampy napojující silnici II/480 na ulici Dělnickou ve směru ze silnice I/58 od obce Lubina.  Celkové náklady byly ve výši cca 113 200 tis. Kč vč. DPH, z nichž 8 200 tis. Kč zaplatilo město Kopřivnice a 105 000 tis. Kč vč. DPH bylo hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 
 Akoprivnice
„Jsem rád, že se nám podařilo spojit záměry města a kraje do jednoho investičního celku - tato stavba je příkladem, jak bychom měli s veřejnými prostředky nakládat. Reprezentace  města měla svou jasnou vizi, dokázala ji zformulovat a připravit kraji podmínky, aby se mohl připojit s hlavní investicí - generální opravou mostu. Město se zároveň neváhalo partnersky podílet na přípravě a na financování části stavby, která se stane jeho majetkem – jde o úpravu Dělnické ulice, chodníků a veřejné osvětlení. Veřejnosti jsme proto mohli odevzdat do užívání novou mimoúrovňovou křižovatku, která odlehčí provozu na hlavní silnici, napojí přilehlá území a současně zvýší pasivní bezpečnost chodců i řidičů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.
 
Akoprivnice2
 
Rekonstrukce mostu a silnice byla provedena ve stejných směrových, výškových a šířkových poměrech s opravou nosné konstrukce mostu a vybudováním jednostranného chodníku podél levé strany komunikace. Dále byly vybudovány opěrné zdi včetně zdi protihlukové chránící budovy v nejbližším okolí ulic Na Luhách a Mírovou. Komunikace také získala nový asfaltobetonový povrch. Realizace opravy mostu a příjezdových ramp byl od počátku společný zájem Moravskoslezského kraje i Města Kopřivnice. Kdy kraj preferoval opravu staré mostní konstrukce a město dobudování chodníku, osvětlení a přímý sjezd do rozvojového území u vlakového nádraží, se kterou jsou spojeny nově postavené opěrné zdi.
 
 Akoprivnice6
 
 
Rekonstrukce mostu je naplněním dlouhodobého záměru města, o který jsme usilovali mnoho let. Stav mostu byl zejména v zimních měsících kritický až havarijní, z mostní konstrukce odpadávaly kusy betonu a každoročně se muselo investovat do udržovacích oprav. Z pohledu města je ovšem velkým přínosem nejen generální oprava, ale také dobudování tzv. brýlí. Od nové sjezdové rampy a zrušení úrovňového křížení si slibujeme značné zvýšení bezpečnosti provozu na této frekventované komunikaci, kde již v minulosti došlo k několika závažným dopravním nehodám. K bezpečnosti ostatně přispěje také vybudování dosud chybějícího chodníku a veřejného osvětlení. Jsem velice rád, že se nám ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje podařilo tuto náročnou investiční akci zrealizovat a děkuji zhotoviteli i všem zapojeným partnerům za její bezproblémový průběh,“ řekl starosta Města Kopřivnice Josef Jalůvka.
 
Akoprivnice7
Zhotovitelem stavby byla akciová společnost SMP CZ, a.s. (stavbyvedoucí - Petr Jeřábek) jako vedoucí sdružení, jehož členem byla akciová společnost EUROVIA CS, a.s.
 
 Akoprivnice3
 
„Oprava probíhala po polovinách mostu, přičemž po druhé probíhal neomezeně obousměrný silniční provoz. Most byl nejprve uprostřed v podélné spáře mezi stávajícími nosníky rozříznut na dvě poloviny a poté po jednotlivých polích pomocí hydraulických lisů a speciální ocelové konstrukce nadzvednut a to tak, aby šly vyměnit všechna ložiska za nové. Při zvedání a spouštění středového pole byly samozřejmě práce prováděny za kolejových výluk se stálým drážním dozorem. Jinak provoz na trati Kopřivnice – Studénka probíhal bez omezení, pokud bylo potřeba provádět některé ostatní rizikové práce nad průjezdným profilem, tak tyto probíhaly ve vlakových pauzách za stálého drážního dozoru,“ informoval za zhotovitele SMP CZ vedoucí projektu Jindřich Jindra.
 
Akoprivnice5
 
Rekonstruovaný most byl zesílen spřahující roznášecí železobetonovou deskou, nově byla položena celoplošná izolace s pečetící vrstvou, byly vyměněny všechny tekoucí dilatační závěry, vybetonovány nové mostní římsy s chodníkem a osazeno nové mostní zábradlí. Celá původní nosná konstrukce a spodní stavba byla otryskána a ošetřena sanačními hmotami na zesílení krytí výztuže. Na středních pilířích byla zkorodovaná výztuž stativ posílena speciálními lepenými uhlíkovými vlákny. Celá stavba byla kompletně nově odkanalizována, bylo vybudováno i veřejné osvětlení. Na straně vlevo podél silnice II/480 byla postavena opěrná zeď s protihlukovou stěnou.
 
„Partner ve sdružení firma Eurovia CS, a.s. provedla rovněž po polovinách silniční objekty, přičemž v první etapě došlo k rekonstrukci ulice Dělnická a výstavbě nové sjezdové a výjezdové rampy na silnici II/480 s připraveným výhledovým sjezdem do podnikatelské zóny. Druhá etapa obsahovala rekonstrukci stávající rampy, levé poloviny silnice a chodníky podél II/480,“ doplnil Jindřich Jindra.