5.12.2013 Rozhovor s hlavním mostařem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Kolovratem
Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní).
 
 AKolovrat
 
Kolik mostů Správa silnic Moravskoslezského kraje má ve své správě a jaký je jejich stav?
K dnešnímu datu evidujeme v našem kraji 1111 mostů. Nejvíce jich máme na Frýdecko-Místecku, kde se nachází celkem 279 mostů, následuje Bruntálsko s 266 mosty, Ostrava a okolí má 148 mostů, Opavsko 146 a Karvinsko 88 mostních objektů. Jejich stavebně-technický stav je různý. Můžeme říci, že 573 mostů hodnotíme stupnicí I-III, což je stav bezvadný až dobrý, 538 mostů hodnotíme stupnicí IV –VI uspokojivý až velmi špatný. Most v havarijním stavu označován stupnicí VII v našem regionu není.
 
Jakým způsobem se mostní prohlídky provádějí a jak často?
Mostní prohlídky, které zajišťuje Správa silnic se rozdělují do tří kategorií. Běžné mostní prohlídky, kdy jednotliví mostní technici střediska provádí běžnou prohlídku nejméně jedenkrát ročně u mostu s klasifikačním stupněm I-III a nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm IV-VII. Tyto nejdelší intervaly se mohou přiměřeně zkrátit v závislosti na stavu mostu, podle závěru hlavní nebo mimořádné prohlídky nebo podle doporučení diagnostiky. Při provádění běžné prohlídky se řídíme ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Výsledkem běžné prohlídky je návrh opatření, který slouží jako podklad pro provádění běžné údržby mostu. Popřípadě obsahuje návrh na provedení hlavní/mimořádné prohlídky mostu.
Hlavní prohlídky mostů mohou provádět jen osoby, které mají příslušné „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“ a proto se provádějí externě. Prohlídky se provádějí cyklicky v intervalech dle klasifikačního stupně jednotlivého mostu. Klasifikační stupeň I-III v intervalu nejdéle 6 let, Klasifikační stupeň IV v intervalu nejdéle 4 roky a klasifikační stupeň V-VII v intervalu nejdéle 2 roky. Výsledkem hlavní prohlídky mostu je záznam jednoznačné definující stav mostu, aby bylo možné definovat požadavky údržbových prací pro daný objekt. Nebo navrhnout další podrobný diagnostický průzkum, který přesně stanoví rozsah poškození objektu a následný rozsah potřebných oprav.
Mimořádné prohlídky mostů mohou taktéž provádět pouze osoby s „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“.  Mimořádnou prohlídkou se stanoví okamžitý stav mostu. Při prohlídce se porovná současný stav konstrukce se stavem z poslední hlavní prohlídky tak, aby bylo možné identifikovat nově vzniklé poruchy. Mimořádná prohlídka se provádí např. – po živelných pohromách nebo po dopravní nehodě na mostě, při průvodních příznacích nebezpečného oslabení (korozí apod.), při nadměrné deformaci jednotlivých částí, při trhlinách zjištěných v období mezi hlavními prohlídkami, po zjištění nebezpečných jevů za jízdy vozidel po mostě (nadzvedávání mostních závěrů nebo jejich částí, nedosedání nebo nadzvedání ložisek, význačné kmitání konstrukce nebo prvku mostu), před nebo po mimořádných přepravách nadměrně těžkých nákladů, před uplynutím záruční doby na příslušnou dodávku stavebních prací.
 
 
Jaké se provádějí opatření na mostech se špatným technickým staven?
Mosty, jejichž stavebně-technický stav je definován stupněm IV-VII, mající tedy vliv na zatížitelnost mostu, jsou jednotlivě posuzovány z hlediska možné opravy, přestavby nebo celé rekonstrukce v návaznosti na jejich další životnost.  Podle toho se jednotlivé mosty rozdělují do plánu projektů, oprav či rekonstrukcí v návaznosti na výši finančních prostředků, které budou zapotřebí. Každoročně je v naší organizaci schvalován tzv. „Mostní program“. Jedná se o plán hlavních rekonstrukcí mostů v daném roce, které jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd včetně mostů.
 
 
Kolik mostů jste opravili nebo zrekonstruovali za poslední 3 roky?
Jak jsem již řekl opravy a rekonstrukce jsou financovány jednak z provozních prostředků Správy silnic Moravskoslezského kraje a z rozpočtu kraje. V roce 2011 bylo v rámci Mostního programu rekonstruováno 11 mostů, v roce 2012 to bylo 13 mostů a v letošním roce celkem 16 mostů. Počet rekonstruovaných mostů hrazených z Mostního programu se sice zvyšuje, je však potřebné sledovat finanční náklady. Každý most je jiný a náklady na rozsáhlé rekonstrukce a opravy jsou velmi odlišné. Můžeme tedy konstatovat, že se ve zmíněných letech vynaložilo přibližně stejné množství finančních prostředků. Velmi důležitým zdrojem financování je Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, v rámci kterého bylo opraveno 51 mostů různých velikostí.
 
 
To byly spíše velké opravy a co ty menší?
 Ano, u některých mostů stačí drobnější, méně nákladné opravy a těch bylo v roce 2011 devět, v roce 2012 jedenáct a v roce 2013 pět. Na mostních objektech jsou prováděny taktéž údržbové práce tj. čištění mostovek, běžná údržba dilatačních závěrů, zábradlí, říms a odvodňovačů v souladu s plánem běžných oprav a dále opatření k zabránění zhoršování stavu mostů na základě výsledků hlavních prohlídek.
 
 
Poslední dobou se zvyšuje množství krádeží na mostech, přijali jste nějaká opatření?
Poslední případ se stal na mostě v Ostravě – Svinově, kde prohlídky probíhaly standardně v pravidelných intervalech. Není však jednoduché hlídat 1111 mostů. Například mostů s podobnou ocelovou konstrukcí a nad 10 metrů délky máme v kraji kolem šedesáti. Správa silnic Moravskoslezského kraje na základě poslední zjištěné krádeže nařídila provést mostním technikům jednotlivých středisek mimořádné prohlídky se zaměřením na ocelové konstrukce mostů. Jejich vyhodnocení bude provedeno do konce tohoto roku.