4.12.2013  Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 3. prosince vzala na vědomí aktualizovanou verzi „Bílé knihy“ a doporučila ji předložit na prosincovém zastupitelstvu kraje ke schválení. Jedná se o dokument mapující stav krajských silnic a mostů.
Na základě komplexního vyhodnocení dosavadního způsobu plánování a přípravy projektů jak v rámci ročních investičních programů kraje, tak v rámci Společného regionálního operačního programu (2004 – 2006), bylo počátkem roku 2006 krajem přijato rozhodnutí vytvořit a využít pro komplexní přípravu celého procesu i v současném plánovacím období v letech 2007 – 2015 základní dokument - tzv. Bílou knihu.
 
„Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií,“ vysvětluje obchodně-investiční náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo.
 
Podle zásad stanovených v Bílé knize zpracovala Správa silnic Moravskoslezského kraje její sedmou aktualizaci. To znamená, že stavby, které se zrealizovaly nebo se realizují, jsou ze seznamu vyňaty a tvoří samostatnou část Bílé knihy. Z kapacitních důvodů je seznam zrealizovaných staveb omezen na daný rok aktualizace tzn. stavby ukončené a v realizaci v roce 2013. V roce 2013 bylo celkem ukončeno 37 staveb v celkové finanční výši 670 mil. Kč, které byly financovány z rozpočtu MSK, fondů Evropské unie a spolufinancováním měst a obcí. Dále jsou v realizaci 4 stavby přecházejících
do roku 2014.
 
Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují v celkovém počtu 24 staveb v odhadovaném finančním objemu 260 mil. Kč. Tyto nově navrhované stavby byly navrženy mimo jiné rovněž na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Po zařazení jsou tyto stavby na základě zvolených kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.
 
„V Bílé knize je ve skupinách S, M1, M2, K, O a DŠ k listopadu 2013 aktualizováno 381 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 13,7 mld. Kč,“ doplnil náměstek Lukšo.
 
Z tohoto počtu staveb je projekčně rozpracováno cca 40%. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy s předpokladem realizace od roku 2014 do roku 2015 (alternativně do roku 2020).
 
Z provedené inventarizace vyplývá, že stávající stav přípravy silničních staveb na území kraje výhledově převyšuje možnosti dostupných finančních zdrojů. Proto je navrženo i v následujícím období projektovou přípravu utlumit a pokračovat v přípravě pouze vybraných investic, které budou zařazeny k financování z fondů Evropské unie a v přípravě investic, které souvisejí s odstraněním špatných až havarijních stavebních stavů silnic, mostních objektů a opěrných zdí ve vlastnictví kraje.