PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC I., II. a III.  tříd
NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2013/2014

 
Obsah:
1. Úvod   
2. Zásady zimní údržby na silniční síti Moravskoslezského kraje       
3. Kalamitní plán    
4. Krajský operační štáb zimní údržby silnic 
5. Zimní zpravodajská služba o stavu sjízdnosti silnic  
6. Přehled  rozsahu a způsobu zajišťování zimní údržby na území Moravskoslezského kraje v zimním období 2013/2014
7. Seznam neudržovaných úseků
8. Stálá dispečerská a zpravodajská služba středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a.s.
9. Ostatní dispečerská a zpravodajská služba pro zimní údržbu silnic
10. Přehled spojení všech stupňů dispečersko-zpravodajské služby na území ČR pro zimní období 2013/2014  
11. Předpověď počasí   
12. Vysvětlivky použitých zkratek   

Přílohy:
1. Zásady organizačního zabezpečení zimní údržby na dálnicích a silnicích – činnost dispečerských a zpravodajských služeb a operačních štábů zimní údržby na území ČR, vydané MD ČR dne 22. září 2005, č.j. 106/2005-120-SS/1    
2. Pokyn MD ČR č.j. 168/2006-120-SS/1 ze dne 13. října 2006 k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období     
3. Pokyn MD ke zpracování plánů zimní údržby silnic I. třídy a kontrole výkonů ZÚ ze dne 27.9.2013 č.j. 14/2013-120-SS/1    
4. Rekapitulace počtu osob na pracovišti při vyhlášení stupňů pohotovosti na I. třídách        

1.ÚVOD

Plán zimní údržby silnic na území Moravskoslezského kraje vychází ze Zásad organizačního zabezpečení zimní údržby na dálnicích a silnicích – činnost dispečerských a zpravodajských služeb a operačních štábů zimní údržby na území ČR, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod č.j. 106/2005-120-SS/1 dne 22. 9. 2005, z Pokynu MD ČR č.j. 168/2006-120-SS/1 ze dne 13. 10 2006 k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období, z Pokynu MD ke zpracování plánu zimní údržby silnic I. třídy a kontrole výkonů zimní údržby č.j. 29/2012-120-SS/1 z 24. 7. 2012 a ze šesti plánů zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostravských komunikací, a.s., které zajišťují zimní údržbu komunikací na území města Ostravy.
Obsah plánů zimní údržby silnic středisek SSMSK a OK a.s. je dán vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tento plán poskytuje přehled odpovědných osob, vyčleněné techniky a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2013/2014 v Moravskoslezském kraji, přehled dispečerských pracovišť středisek SSMSK, přehled fungování zimní zpravodajské služby ZÚS na okresní, krajské a celostátní úrovni, stanovuje úkoly a postup jednotlivých složek při řešení kalamitních situací na silniční síti Moravskoslezského kraje.

2.ZÁSADY ZIMNÍ ÚDRŽBY NA SILNIČNÍ SÍTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Zimní údržba se na silniční síti Moravskoslezského kraje vykonává podle těchto obecných zásad:
Zahájení režimu zimní údržby začíná od 1. 11. 2013 a končí 31. 3. 2014. Závady ve sjízdnosti způsobené povětrnostními vlivy zjištěné před a po tomto termínu jsou odstraňovány nebo alespoň zmírňovány bezprostředně po jejich zjištění nebo nahlášení v souladu se zásadami pro provádění zimní údržby silnic stanovenými v jednotlivých plánech zimní údržby silnic středisek SSMSK.
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti silnic a ve schůdnosti chodníků
na mostech v průjezdních úsecích obcemi.
Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník komunikace nebo jím pověřený správce (SSMSK, Ostravské komunikace, a.s.) odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti  komunikace nebo ve schůdnosti na chodnících na mostech v průjezdních úsecích obcemi v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby, které jsou uvedeny na str. 4.

2.1. Pořadí důležitosti

Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

a) I. pořadí - rychlostní komunikace, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
b) II. pořadí - zbývající úseky silnic I. a II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy
c) III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním
d) neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu

2.2 Časový plán
stanoví časové pořadí jízd a dobu, za kterou při obvyklých zimních povětrnostních podmínkách provede určený mechanizmus posyp vozovek.
Dispečeři SSMSK a OK a.s. zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení.
Doba zjištění závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.
Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů:

a) na rychlostních komunikacích - do 2 hodin
(jedná se o silnici R56 v úseku Ostrava – Frýdek-Místek a R48 v úsecích Dobrá – Český Těšín, Frýdek-Místek - Rychaltice)

b) na silnicích a účelových komunikacích kraje zařazených do:
   I. pořadí - do 3 hodin
   II. pořadí - do 6 hodin
   III. pořadí - do 12 hodin

Přehled silnic dle pořadí důležitosti v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje je obsažen, stejně jako jmenovité seznamy silnic včetně mostů v průjezdních úsecích, na kterých se zajišťuje schůdnost včetně podrobných popisů údržbových tras a příslušných  technologií, v plánech ZÚS a v jejich mapových přílohách středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s.
 
3. KALAMITNÍ PLÁN

3.1 Zimní kalamita

je takový stav silniční sítě, kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti silnic při nasazení kapacit určených rozpisem  plánu ZÚS a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. Jedná se o takový stav při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost komunikací pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.
Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§ 26 odst.. 5 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Při zimní silniční kalamitě je obvyklý způsob údržby podle plánu ZÚS  nedostatečný, a proto středisko SSMSK p.o. mobilizuje další dostupné prostředky a rezervy a soustřeďuje svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Silnice, na nichž není možno sjízdnost udržet, se dočasně uzavírají.

3.2. Operační štáby

Při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách řídí zimní údržbu operační štáby. Operační štáby zasedají po svém ustanovení před začátkem zimního období a projednávají organizaci a spojení. Další jejich zasedání jsou svolávána operativně vedoucím štábu k řešení vzniklých kalamitních situací. Počet zasedání a rozsah svolání jednotlivých členů operačního štábu je dán potřebou konkrétního řešení kalamitní situace.

3.2.1 Kalamitní stav

vyhlašuje na území okresu okresní operační štáb (dále jen OOŠ). Okresní operační štáb informuje o jednotlivých nesjízdných úsecích silnic Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen OPIS HZS MSK) v Ostravě.
Zasedání okresního operačního štábu zimní údržby se bude zúčastňovat pracovník krajského úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství, a to na výzvu vedoucího OOŠ. Povinnosti a úkoly OOŠ jsou stanoveny na straně 7. Postup při vyhlášení kalamity v rámci středisek SSMSK je uveden v příkazu ředitele SSMSK „O způsobu zajištění zimní údržby silnic v sezóně 2010/2011 na území Moravskoslezského kraje“. V případě, že kalamita zasáhla 3 a více okresů v jakémkoliv stupni kalamity a prognóza povětrnostní situace se nelepší, je svolán Krajský operační štáb (dále jen KOŠ). KOŠ svolávána základě dostupných informací OOŠ ředitel SSMSK nebo jeho pověřený zástupce.
Ředitel SSMSK může svolat KOŠ také z podnětu žádosti vedoucího KOŠ na základě jeho informací z OPIS HZS MSK.
Za zcela mimořádných povětrnostních situací, které ohrožují život a zdraví občanů, nebo při bezprostředně hrozících velkých škodách na majetku se postupuje v souladu se  zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění  pozdějších předpisů.

a) V případě požadavku zajištění sjízdnosti vyvolané potřebami složek IZS (ochrana zdraví osob, majetku apod.) upřednostní dispečer střediska SSMSK nebo OK a.s. konající službu v rámci svých možností požadavek vedoucího operačního důstojníka HZS MSK (IBC MSK).
 
b) V naléhavých a mimořádných případech je oprávněn vedoucí střediska SSMSK nařídit časově omezené zprůjezdnění úseku silnice, jenž je v zimním období neudržován v souladu s Plánem zimní údržby příslušného střediska (viz seznam neudržovaných úseků). O realizaci tohoto opatření informuje vedoucí střediska ředitele SSMSK příp. jeho zástupce.
 
c) V případě nesjízdnosti úseků silnic I. tříd s náročnými sklonovými poměry tam, kde to technický stav objízdných tras, situace s ohledem na zimní údržbu na těchto objízdných trasách a stávající vybavení proměnným dopravním značením dovoluje, využije dispečer cestmistrovství SSMSK instalované značení k odklonu dopravy mimo tyto neprůjezdné úseky (Hrabyňský kopec v koordinaci s PČR). V ostatních případech řídí odklon, případně regulaci dopravy příslušníci PČR na vyžádání dispečerů ZÚS středisek SSMSK. Odklon se provádí do doby zprůjezdnění kritického úseku.
 
d) V případech potřeby dle vzniklé situace na vozovkách v důsledku nepříznivých zimních povětrnostních podmínek (např. ledovka) lze i na úsecích udržovaných v zimním období inertními materiály použít k likvidaci ledu mimořádně chemické rozmrazovací prostředky (sůl včetně solných roztoků). Použití těchto prostředků v těchto případech schvaluje vedoucí střediska SSMSK.
 
e) V případě potřeby na vyžádání operačního důstojníka PČR mohou být středisky SSMSK instalovány světelné, případně jiné prostředky pro usměrnění provozu na silnicích.
 
f) V případě akutního nedostatku chemických posypových materiálů vyvolaného globálními problémy v zásobování posypovou solí může být jako krizové opatření operativně přistoupeno ke změně technologie zimní údržby silnic II. a III. tříd, které se udržují chemickými matriály převedením na posyp inertními posypovými materiály, a to po předchozím projednání v KOŠ, v orgánech kraje
a v jednotlivých OOŠ.

3.2.2  Stupně zimní silniční kalamity

vycházejí z intenzity, rozsahu a doby jejího trvání a určují rámcovou redukci udržované silniční sítě. Stupně kalamity navrhuje vedoucí střediska SSMSK, popřípadě vedoucí ZÚS a potvrzuje je okresní operační štáb.

I. stupeň: kalamita v rozsahu cca 1 cestmistrovského obvodu. Udržují se přednostně silnice I. a II. pořadí důležitosti a III. pořadí pak jen dle možnosti a jen ty, kde projíždějí autobusové spoje. O nesjízdných úsecích informuje vedoucí OOŠ OPIS HZS MSK.

II. stupeň: kalamita v rozsahu rozšíření více než na polovinu okresu. Udržuje se sjízdnost především na silnicích I. pořadí, na II. pořadí důležitosti se udržují jen dopravně nejzatíženější vozovky (selekci stanoví OOŠ). Vedoucí OOŠ informuje pověřené členy KOŠ (zpravidla ředitele SSMSK nebo technicko-provozního náměstka  SSMSK) a podává informace o nesjízdných úsecích přímo na OPIS HZS MSK.

III. stupeň: kalamita působí na území celého okresu. Udržují se přednostně silnice zařazené v I. pořadí důležitosti. OOŠ a KOŠ ve spolupráci s OPIS HZS MSK stanoví prioritu údržby a stanoví nové trasy určené pro vedení objížděk.3.3 Rozložení povinností při vzniku kalamitní situace:

a) Dispečer ZÚS cestmistrovství
1. posoudit a ověřit všemi dostupnými prostředky situaci i s ohledem na předpověď vývoje počasí
2. spojit se s ostatními dispečery ZÚS cestmistrovství a prověřit rozsah kalamity
3. povolat do služby všechny pracovníky v pohotovostním režimu a případně další dle závažnosti situace  a uvést do činnosti všechny dosažitelné prostředky
4. spojit se s dalšími dodavateli ZÚS cestmistrovství a stanovit jim úkoly
5. dle stávající situace
6. do deníku ZÚ zapsat dobu vzniku mimořádné situace a provedená opatření
7. oznámit vznik kalamitní situace neprodleně vedoucímu střediska SSMSK a informovat jej o rozsahu a provedených opatření
8. o dalším průběhu zimní silniční kalamity pravidelně informovat vedoucího střediska, případně svolaný operační štáb ZÚ

b) Dispečer ZÚS na středisku SSMSK a OK a. s.
1. na základě informací získaných od dispečera ZÚS na cestmistrovstvích nebo dispečinku ZÚS prověřit situaci na všech cestmistrovstvích střediska SSMSK, (OK a. s.), posoudit závažnost situace a informovat neprodleně o aktuální situaci vedoucího střediska SSMSK (nebo vedoucího ZÚS OK a. s.), OŘ Policie ČR a regionální dispečersko - zpravodajské pracoviště ŘSD ČR (dále DZS ŘSD) stanoveným způsobem (viz kapitola 4 Zimní zpravodajská služba)
2. do svolání OOŠ řídí provádění zimní údržby v rámci střediska SSMSK (nebo OK a.s.), s ohledem na stupeň kalamity stanoví pořadí jednotlivých priorit a koordinuje práce důležitých mechanizmů na pomoc nejohroženějším úsekům redukované údržby v rámci okresu
3. po nástupu na pracoviště až do svolání OOŠ přebírá řízení provádění zimní údržby v rámci střediska SSMSK (OK a.s.), s ohledem na stupeň kalamity stanoví pořadí jednotlivých priorit a koordinuje práce důležitých mechanizmů na pomoc nejohroženějším úsekům redukované údržby v rámci okresu
4. neprodleně informuje o situaci vedoucího střediska SSMSK nebo ředitele OK a. s. a konzultuje s ním další postup
5. řídí se pokyny OOŠ pro likvidaci kalamity
6. zasílá hlášení o vzniku bezprostředně po jejím vyhlášení a o průběhu kalamitní situace bezprostředně po jejím ukončení faxem na ředitelství SSMSK

c) Vedoucí střediska SSMSK a ředitel OK a. s.
1) je vedoucím ZÚS (SSMSK) a okresního operačního štábu (OOŠ). Na území Statutárního města Ostravy je vedoucím OOŠ náměstek primátora
2) na základě zjištěných skutečností svolává mimořádné zasedání OOŠ a připraví organizační začlenění jeho činnosti do systému dalšího řízení ZÚS
3) po podrobné analýze a prokonzultování kalamitní situace na zasedání OOŠ informuje o situaci územně dotčené úřady a orgány a pověřený štáb OOŠ informuje další příslušné instituce, zejména OPIS HZS MSK, včetně Národního dopravního informačního centra v Ostravě, dále sdělovací prostředky,
o zhoršení sjízdnosti vozovek, případně o vedení objížďkových tras
4) ředitel SSMSK nebo ředitel OK a.s. při nebezpečí z prodlení požádá hejtmana kraje, případně jeho určeného zástupce, aby v souladu s ustanovením § 16 a § 18 zákona č. 219/1999 Sb. O ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádal o výpomoc územní jednotku armády, zejména v případech ohrožení života a zdraví občanů. Žádost musí být řádně zdůvodněna
a konkretizována
5) v případě svolání Krajského operačního štábu a Krizového štábu MSK jsou všichni vedoucí středisek SSMSK (ředitel OK a.s.) v pohotovosti pro případné řešení pomoci v kalamitní situaci na území svého, případně jiného okresu

d) Okresní operační štáb (OOŠ)
1) přebírá řízení zimní údržby a po vyčerpání všech dostupných možností zajišťuje výpomoc k odvrácení kalamity i u jiných organizací
2) stanoví stupeň zimní kalamity i způsob, daný pro příslušný stupeň
3) určí konkrétní opatření jednotlivým pracovištím ZÚS, zejména pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí jednotlivých úseků silnic do výkonu ZÚS
4) zajistí včasnou informovanost o situaci a vyhlášeném kalamitním stavu a jeho dopadech u obecních,  městských a krajského úřadu
5) informuje o vzniklé kalamitní situaci přímo OPIS HZS MSK.
6) vyhlašuje ukončení zimní kalamitní situace a přechod na obvyklou zimní údržbu dle  plánu ZÚS
7) ukončení kalamity se oznamuje všem orgánům a institucím, kterým byl oznámen její  vznik
8) na závěr své činnosti provede mimořádný operační štáb písemné vyhodnocení průběhu kalamity a případně formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro příští uplatnění
9) informuje starosty obcí s rozšířenou působností o vyhlášení kalamitních stavů a dalším vývoji situaceÚkolem OOŠ je zejména:

1) znát organizaci zimní služby
2) prověřit připravenost organizace včetně dodavatelů k výkonu zimní služby
3) spolupracovat při řízení zimní údržby za kalamitní situace se štáby sousedních okresů a s hlavním operačním štábem (HOŠ) prostřednictvím KOŠ
4) řídit a organizovat výkon zimní údržby a přijímat a kontrolovat plnění opatření pro odstranění kalamitních situací

e) Krajský operační štáb (KOŠ)
1) svolává se v případě, že kalamitní stav zasáhl 3 a více okresů MSK v různém stupni kalamity a prognóza povětrnostní situace nepředpokládá zlepšení současného stavu
2) podává informace OPIS HZS MSK o vzniklé situaci
3) rozhoduje o poskytování pomoci při řešení kalamitních stavů mezi  jednotlivými středisky SSMSK a OK a.s.
4) koordinuje činnost jednotlivých středisek SSMSK a OK a.s. a případně dalších složek zasahujících při řešení kalamitní situace

f)  Hlavní operační štáb (HOŠ)
zimní údržby je ustanoven MD. Tvoří jej delegovaní pracovníci ŘSD ČR, Prezidia Policie ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva životního prostředí, krajských úřadů, Českého hydrometeorologického ústavu, aj. podle zpracovaného seznamu na příslušné zimní období. Vedoucím HOŠ je ředitel odboru pozemních komunikací MD.
HOŠ zabezpečuje následující rozsah činností:
1) sleduje a vyhodnocuje dodržování plánů ZÚS, připravenost a průběh výkonu zimní služby na území ČR
2) navrhuje a upravuje postup spolupráce s organizacemi ostatních resortů k odstranění a řešení kalamitních situací ve sjízdnosti pozemních komunikací způsobených povětrnostními vlivy
3) operativně řeší vzniklé konkrétní kalamitní situace přesahující možnosti okresních a krajských operačních štábů v celorepublikovém rozsahu prostřednictvím delegovaných zástupců jednotlivých resortů, orgánů
a organizací


4.   KRAJSKÝ OPERAČNÍ ŠTÁB ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC

Vedoucí: Mgr. Daniel Havlík                                                   telefon 595 622 229
             náměstek hejtmana kraje
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce: Ing. Ivo Muras                                                      telefon 595 622 116
               vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství Krajského úřadu
               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové: Ing.Tomáš Böhm                                                    telefon 595 135 910
             ředitel SSMSK            
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

             Mgr. Milan Novák                                                     telefon 595 135 912
             technicko - provozní náměstek SSMSK
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

             Ing. Lubomír Hýbl                                                  telefon 596 663 451
             vedoucí provozního úseku ŘSD ČR, správa Ostrava
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

             Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý                                                telefon 974 721 250
             vedoucí odboru služby dopravní policie
             Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

             Kpt. Mgr. Marek Dvořák                                         telefon 974 721 254
             zastupující - vrchní komisař služby dopravní policie
             Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

             Kpt. Ing. Vladimír Kovařčík                                     telefon 974 721 258
             zastupující - vrchní komisař služby dopravní policie Krajského
             ředitelství policie Moravskoslezského kraje

             Plk. ing. Zdeněk Nytra                                            telefon 950 730 300
             ředitel Hasičského záchranného sboru MSK
             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

            Ing. Pavel Kozub                                                     telefon 595 622 105
            vedoucí oddělení pro krizové řízení
            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

            Ing. Jaroslav Průša                                                telefon 596 110 291
            vedoucí střediska správy a údržby dálnice D1 Ostrava
            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

            Vlastimil Matějka                                                    telefon 241 084 889
            vedoucí střediska správy a údržby dálnice D1 Mankovice
            e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


5.    ZIMNÍ ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA O STAVU SJÍZDNOSTI SILNIC

5.1    Organizace zimní zpravodajské služby

Organizace zimní zpravodajské služby vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění. Dále je řízena Pokynem k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období, vydaným Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 168/2006-120-SS/1 ze dne 13. 10. 2006.

Zimní zpravodajská služba je členěna do dvou stupňů:
I.  stupeň: okresní ZS jako zpravodajská služba při SSMSK a OK a.s.
II. stupeň: centrální ZS jako zpravodajská služba vykonávaná ŘSD ČR, správa Ostrava, Slovenská ul., Ostrava – Přívoz, Národní dopravní informační centrum

5.2    Zimní zpravodajská služba pro oblast Moravskoslezského kraje:

Jednotlivá dispečerská pracoviště ZÚS na střediscích SSMSK a OK a.s. shromažďují aktuální informace o sjízdnosti silnic od svých cestmistrovství, sestavují v pravidelných časech zprávu o stavu silniční sítě k zanesení
do formuláře na internetové stránce http://jsu.jsdi.cz/ (pro vstup nutné heslo).

1) informace zanesené na tuto internetovou stránku jsou dostupné všem oprávněným uživatelům a institucím bez rozlišení stupňů zpravodajské služby a jsou tak součástí centrální zpravodajské služby (viz dále)
2) Zpráva o stavu a sjízdnosti silniční sítě je zadávána do formuláře na internetové stránce http://jsu.jsdi.cz/ jednotlivými středisky SSMSK včetně OK a.s. dle harmonogramu uvedeného v odstavci 3. Obsahem zprávy bude aktuální stav vývoje počasí a sjízdnosti jednotlivých silnic, nasazení prostředků a mechanizmů ke 3., 7., 14. a 18. hodině.  Kromě uvedených časů bude údaj o stavu sjízdnosti silniční sítě v kraji na stránce aktualizován dispečerem kdykoliv při podstatné změně sjízdnosti silnic operativně
3) Časový harmonogram podávání zpráv do webové aplikace o sjízdnosti silnic z jednotlivých středisek SSMSK na území MSK a OK a.s. na území statutárního města Ostravy:

Středisko SSMSK (OK) hlášení
všechna střediska

    ranní 1         ranní 2          odpolední           večerní
3.00 - 4.00    7.00 - 8.00    14.00 - 15.00    18.00 - 19.00

4) Střediska SSMSK Bruntál a Frýdek-Místek budou poskytovat na internetové stránce rovněž informace o stavu a sjízdnosti silnic za oblasti Jeseníků a Beskyd, a to v případech, kdy sjízdnost silnic v horských polohách se bude lišit podstatným způsobem od stavu silnic v nižších polohách příslušného okresu Veškeré informace o stavu a sjízdnosti silnic budou poskytovány ve standardních časech a dále operativně dle vývoje situace, zejména při jejím zhoršení.
5) V případě nesjízdnosti úseku silnice (kalamitní situace) podá tuto informaci neprodleně dispečer střediska SSMSK nebo OK a.s. na OPIS HZS MSK v Ostravě. Dále je tato informace rozeslána dispečerem střediska SSMSK (OK a.s.)
na centrální zpravodajskou službu (NDIC) Ostrava tel. 596 663 550-556 nebo 724 903 195, případně mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O odvolání uzávěry, která byla vyhlášena v důsledku nesjízdnosti  konkrétního úseku, podá dispečer, příp. vedoucí OOŠ rovněž informaci na shora uvedenou instituci.
6) Dispečeři středisek SSMSK a OK a.s. podají hlášení o vzniku a následně po ukončení kalamity o průběhu kalamitní situace mailem na OPIS HZS MSK (adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), na centrální zpravodajskou službu ŘSD ČR Ostrava a na ředitelství SSMSK p.o. na formulářích uvedených ve vnitřním předpisu SSMSK k zajištění  organizace zimní údržby silnic (fax č. 596 133 729).
7) Při poruše přenosu internetové sítě budou zprávy ze středisek zasílány na ředitelství SSMSK náhradně faxem (č. faxu 596 133 729) s využitím formuláře „Hlášení stavu a sjízdnosti silniční sítě pro ředitelství SSMSK“ a současně telefonicky na centrální zpravodajskou službu (NDIC Ostrava) tel. 596 663 550-556 nebo 724 903 195.
8) Poskytování zpravodajských informací dle předchozích odstavců může být rozšířeno dle požadavků centrální zpravodajské služby, zejména při náhlém zhoršení povětrnostních podmínek a při vzniku kalamitních situací.
9) Zpravodajská služba ZÚS  bude zahájena dnem 1. 11. 2013 a ukončena dnem 31. 3. 2014, pokud nebude stanoveno centrální zpravodajskou službou jinak.

5.3    Centrální zpravodajská služba (Národní dopravní informační centrum NDIC)

Centrální zpravodajská služba je součástí Národního dopravního informačního centra a je organizována prostřednictvím webové aplikace provozované ŘSD ČR v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Předávání informací prostřednictvím této webové aplikace provádějí dispečeři středisek SSMSK a dispečeři OK a.s. Vstup do aplikace je zabezpečen pomocí jména a hesla, které je nutno zadat.
Pracoviště centrální zpravodajské služby (NDIC) je na ŘSD ČR správa Ostrava, Slovenská ul. Ostrava - Přívoz, tel. 596 663 550-556 nebo 724 903 195, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto pracoviště je v režimu nepřetržité služby.

Centrální ZS (NDIC) plní tyto úkoly:
a) Sleduje stav a vývoj počasí a jeho prognózu na celém území ČR
b) vyhodnocuje průběžně informace od správců komunikací předané prostřednictvím webové aplikace
c) zpracovává souhrnnou informaci o stavu sjízdnosti v ČR a zajišťuje její odesílání sdělovacím prostředkům
d) kontroluje a vyhodnocuje předávání informací od jednotlivých správců komunikací (ve standardních časových intervalech i v případech aktuálních změn situace), v případě neposkytnutí informace žádá příslušného dispečera o nápravu
e) zabezpečuje průběžně namátkové sledování stavu sjízdnosti dálnic a silnic v závislosti od vývoje klimatických podmínek
f) poskytuje operativní informace o stavu sjízdnosti na internetových stránkách Jednotného systému dopravních informací ČR, ŘSD ČR, dále na telefonické dotazy hromadným sdělovacím prostředkům, ústředním orgánům, zastupitelským úřadům, popř. dalším účastníkům silničního provozu
 
6. PŘEHLED ROZSAHU A ZPŮSOBU ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC NA ÚZEMÍ KRAJE V ZIMNÍM  OBDOBÍ  2013 - 2014
 
 plan zu 1
 
plan zu 2

Poznámka: Od 1.9. 2003 zajišťuje zimní údržbu silnic I. tříd na území Statutárního města Ostravy ŘSD  ČR, správa Ostrava, silnice I. třídy uvedeny jen v hranicích Statutárního města Ostravy. Délka vozovek v km je reálnou délkou údržbových km v rámci ZÚS, tzn. neodpovídá údajům SDB k datu 1.1. 2013 z důvodu započtení předpokládaných změn v silniční síti do konce roku, délek ramp mimoúrovňových křížení a započtení úseků dělených čtyřpruhů dvakrát. Střediska Frýdek-Místek a Nový Jičín mají v přehledu zahrnutu údržbu silnic I/35 a I/58 na území Zlínského kraje.        
 
7.    SEZNAM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ
7.1  SILNICE II. a III. TŘÍD
Okres Bruntál      
       
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km)
II/440 14,124 -15,031 Dětřichov n.B.,křiž. 45 - hranice Olomouckého kraje 0,907
II/450 12,360 -15,910 křiž.4526 nad Suchou Rudnou – rozcestí Hvězda 3,28
III/44429 12,256 -14,628 hranice Olomouckého kraje – křiž. 45 u Dětřichova n.B. 2,372
III/45213 14,808 -17,351 Křišťanovice,křiž. 45217-křiž. 46 u Rejchartic 2,543
III/45215 9,379 – 12,862 hranice Olomouckého kraje – Roudno, zač.zástavby 3,483
III/45215 14,332 -19,234 Roudno (KZ) – Bílčice, křiž. 452 4,902
III/45216 0,044 - 2,148 Lomnice(KZ) – hranice Olomouckého kraje 2,104
III/45216 5,161 – 8,092 hranice Olomouckého kraje – Křišťanovice, křižovatka 45213 2,931
II/453 21,057 -22,271 hranice Olomouckého kraje-Heřmanovice (ZZ) 1,214
II/457 66,694 -71,523 Vysoká, křiž. 45715-Sádek, křiž. 45717 a 15726 4,829
III/45713 1,808 -7,054 Petrovice (KZ) – křižovatka 445 nad Heřmanovicemi 5,246
III/45725 0,000 – 1,694 Slezské Rudoltice, křiž. 45720 – křiž. 45814 před st. hranice 1,694
III/45814 5,075 -13,478 Piskořov (KZ) – Hrozová, křiž. 45720 8,403
III/45814 13,974 – 16,700 Hrozová (KZ) – Ostrá Hora, křiž. 45819 2,726
III/45816 0,752 – 1,552 Rusín, křiž. 45817 – Rusín, křiž. 45817 a 45818 0,800
II/460 0,000 – 2,881 křižovatka 57 u Úvalna – hranice okresu Opava 2,881
III/4521 0,000 – 5,249 křižovatka 452 u Jelení – Staré Purkartice (ZZ) 5,249
III/4588 9,274 – 12,595 Krasov (KZ) – Široká Niva, křiž. 4584 3,321
III/45811 1,900 – 2,457 Burkvíz (KZ) – zaústění do lesa 0,557
III/4592 0,000 - 0,780 křiž. 459 nad Guntramovicemi – Guntramovice (ZZ) 0,780
III/4596 0,642 – 1,330 Lichnov (KZ) – hranice okr. Opava 0,688
II/440 9,565 – 10,075 Rýžoviště křiž. 4453 – hranice Olomouckého kraje 0,510
II/440 11,527 – 13,264 hranice Olomouckého kraje – Dětřichov n.B., žel. Stanice 1,737
II/445 17,177 – 18,234 hranice Olomouckého kraje – Kněžpole, křiž. 4454 1,057
II/445 28,235 – 33,615 Rýmařov (KZ) – Dolní Moravice (ZZ) 5,380
II/450 16,914 – 23,310 Karlova Studánka.křiž. 445 – Vidly, křiž. 451 6,396
III/37010 13,182 – 17,057 hranice Olomouckého kraje – Nové Pole (ZZ) 3,875
III/37014 0,372 – 1,109 hranice Olomouckého kraje – Mirotínek, točna 0,737
III/44513 0,500 – 2,800 Lesní Mlýn, za mostem ev.č. 44513-4 – Horní Václavov (ZZ) 2,300
Celkem okres Bruntálv km 84,412
       
       
Okres Nový Jičín     
       
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km)
II/464 16,325 – 17,895 hranice okr. Opava – 465 Výškovice 1,570
III/0481 3,710 – 6,103 hranice okr. PR – Hrabětice 2,393
III/04737 3,750 – 7,694 Pohoř – Kletná 3,944
III/04818    4,302 – 6,507  Kojetín – Jičina, křiž. s III/04812 2,205
III/0488 0,000 – 2,462 04816 Starojická Lhota – 0489 Hůrka 2,462
III/4417 4,224 – 10,930 hranice okr. PR – Dobešov – Odry 6,706
III/4418 0,000 – 4,400 4417 Odry – Veselí 4,400
III/4418 7,566 – 8,775 47 - 04732 Hynčice 1,209
III/4623 9,314 – 12,702 44212 Heřmanice – 46213 Vítovka 3,388
III/46213 0,038 – 3,477 46211 Vlkovice – 4623 Vítovka 3,439
III/4631 1,405 – 5,207 Děrné – 4639 Nové Dvory  3,802
III/4836 0,000 – 2,090 Frenštát p. R. spojka  2,090
Celkem okres Nový Jičín km  37,608
       
       
Okres Opava      
       
Silnice Staničení od – do Popis úseku Délka (km)
II/460 2,881 – 5,201 Úvalno – Brumovice 2,32
II/464 14,211 – 16,268 Hlubočec – Výškovice 2,057
III/04614 0,000 – 1,673 Sudice – st. hranice 1,673
III/0577 0,380 – 1,830 Holasovice most 0577-2 - st. hranice 1,45
III/01131 0,000 – 0,343 I/11 – Kamenec 0,343
III/4413 2,895 – 4,438 Podlesí – průtah 1,543
III/4423 0,000 – 1,102 Kerhartice – N. Lublice 1,102
III/4427 1,634 – 3,652 Čermná – N. Oldřůvky 2,018
III/44327 9,032 – 13,594 N. Lublice – Mladecko 4,562
III/44328 0,000 – 2,416 St. Lublice – Kerhartice 2,416
III/44339 0,000 – 2,078 D. Životice – Mikolajice 2,078
III/45923 0,000 – 0,051 I/46 – Leskovec 0,051
III/4596 1,400 – 4,274 Lichnov – Úblo 2,874
III/4601 4,600 – 9,452 Sosnová – Brumovice 4,852
III/4607 0,000 – 2,780 V. Heraltice – Sádek 2,78
III/46011 0,000 – 0,442 I/46 – Slavkov 0,442
III/46214 0,000 – 1,828 Jančí – spojovací 1,828
III/4646 0,000 – 3,890 P. Polom – Podvihov 3,89
III/4667 0,000 – 2,127 Hrabyně – Smolkov 2,127
III/46613 0,000 – 2,400 V. Polom – Plesná 2,4
III/4678 3,500 – 4,435 Jilešovice – Dobroslavice 0,935
III/46820 1,559 – 3,705 Bělá – Závada 2,146
III/46826 0,000 – 1,869 Třebom – st. hranice 1,869
Celkem okres Opava km                  47,756
Celkem neudržovaných úseků v regionu 169,776 km.


7.2   SEZNAM NEUDRŽOVANÝCH CHODNÍKU NA SILNIČNÍCH MOSTECH

Okres Bruntál    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 445-015 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka 2 14
2 452-014 Most přes Černý potok před obcí Dlouhá Stráň 1 22
3 453-026 Most přes Valštejnský potok v obci Hynčice 2 12
4 445-012 Most přes řeku Moravici v obci Malá Morávka 2 34
5 445-014 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka 2 21
6 370-026 Most přes místní potok v obci Velká Šťáhle 2 6
7 453-016 Most přes řeku Opavici v obci Heřmanovice 2 13
8 453-023 Most přes řeku Opavici v obci Holčovice 1 27
9 453-024 Most přes řeku Opavici v obci Holčovice 1 24
10 453-025 Most přes potok Dlouhá voda v obci Hynčice 2 12
11 452-016 Most přes potok Haldůvka za obcí Dlouhá Stráň 1 61
12 445-016 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka 2 14
13 445-017 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka 2 13
14 445-018 Most přes potok Morávka v obci Malá Morávka 2 14
15 445-023 Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov 2 16
16 445-026 Most přes řeku Bílá Opava v obci Ludvíkov 2 28
17 445-028 Most přes řeku Bílá Opava za obcí Ludvíkov 1 10
18 445-034 Most přes řeku Opavu v obci Heřmanovice 2 20
19 459-010 Most přes potok Čižina v obci Lichnov 2 29
20 452-017 Most přes Razovský potok v obci Razová 2 6
Silnice III. třídy    
21 44515-0a Most přes Volský potok v obci Malá Morávka 1 7
22 44520-1 Most přes řeku Černá Opava ve městě Vrbno p.Prad.-Mnichov 1 32
23 45910-4 Most přes potok Zátoráček v obci Zátor 2 19
24 4596-1 Most přes místní potok v obci Lichnov 2 11
25 4596-2 Most přes místní potok v obci Lichnov 1 3
26 45729-1 Most přes místní potok v obci Osoblaha 1 3
27 45910-2 Most přes potok Zátoráček v obci Zátor 2 14
28 4588-11 Most přes místní potok v obci Široká Niva 1 3
29 4588-12 Most přes místní potok v obci Široká Niva 1 3
30 4588-13 Most přes místní potok v obci Široká Niva 1 3
31 44517-1 Most přes Bělokamenný potok v obci Malá Morávka 2 11
32 44521-1 Most přes Černou Opavu v osadě Mnichov 1 18
33 45730-3 Most přes řeku Prudník u Slezských Pavlovice 1 28
34 0452-1 Most přes místní potok v obci Oborná 2 12
35 37019-1 Most přes Novopolský potok v Rýmařově-Edrovicích 1 4
36 45826-1 Most přes Petrovický potok v obci Pitáme 2 24
37 4525-4 Most přes řeku Opava v obci Široká Niva 1 29
38 4585-6 Most přes náhon v obci Zátor 1 5
39 4521-7 Most přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky 2 21
40 45213-2 VD Slezská Harta-most přes Moravici 1 88
Celkem okres Bruntál (m)                734
         
         
Okres Karviná    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 468-009 Most přes řeku Olši u Českého Těšína 1 82
2 468-009A Most přes místní komunikaci u Českého Těšína 1 35
3 474-052.1 Most přes báňskou vlečku dolu 1. Máj v Karviné 1 68
4 474-052.2 Most přes báňskou vlečku dolu 1. Máj v Karviné 1 68
5 475-003.2 Most přes potok Sušanka v Havířově 1 12
6 474-049 Most přes potok Sušanku v Horní Suché 1 20
7 475-004 Most přes potok Sušanka a MK v Havířově 1 29
8 474-044 Most přes řeku Stonávka v obci Hradiště 2 66
 Silnice III. třídy    
9 46812-2 Most přes místní potok ve Skřečoni u Bohumína 1 10
10 46813-2 Most přes potok Lutyňku v Nové Vsi u Bohumína 1 17
11 4711-2 Most přes místní potok ve Skřečoni u Bohumína 1 7
12 4731-1 Most přes řeku Lučinu v Horních Bludovicích 1 30
13 4763-1 Most přes silnici R48 za Horním Žukovem 1 78
14 4689-2 Most přes potok Petrůvka v Petrovicích u Karviné 2 62
15 46811-1 Most přes potok Petrůvka v Petrovicích u Karviné 2 64
16 4745-1 Most přes trať ČD v Prostřední Suché 2 110
Celkem okres Karviná (m)                    758
         
         
Okres Nový Jičín    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 463-011 Most přes místní potok v obci Stará Ves u Bílovce 1 3
2 464-012 Most přes Butovický potok v obci Studénka-Butovice 1 6
3 464-015 Most přes řeku Odru před obcí Nová Horka 2 280
4 464-016 Most přes potok Sedlnička před obcí Nová Horka 2 80
5 480-001 Most přes potok Sýkorečka v obci Lubina 2 44
6 480-002 Most přes trať ČD v obci Kopřivnice 2 170
7 482-002 Most přes potok Sedlnička před obcí Závišice 1 14
Silnice III. třídy    
8 04732-4 Most přes řeku Odru před obcí Mankovice 1 28
9 04734-2 Most přes řeku Odru před obcí Makovice-přečíslován 441-017 1 40
10 0485-1 Most přes potok Luha v obci Polouvsi 1 9
11 04816-1 Most přes potok Luha před obcí Dub 1 13
12 04816-5 Most přes Lhotecký potok před obcí Staroj.Lhota 1 8
13 4631-0a Most přes I/57 před obcí Děrné 1 57
14 4639-1 Most přes Gručovský potok v obci Lukavec 1 6
15 46414-1 Most přes potok Jamník za obcí Bílovec 1 4
16 46423-2 Most přes potok Kachna v obci Kujavy 2 16
17 46428-4 Most přes potok Jičínka v obci Kunín 2 60
18 46429-1 Most přes potok Sedlnička v obci Sedlnice 2 30
19 46432-2 Most přes potok Sedlnička v obci Sedlnice 1 25
20 4804-4 Most přes odpad z rybníka před obcí Jistebník n.O. 1 8
21 4804-5 Most přes náhon rybníka před obcí Jistebník n.O 1 8
22 4808-8 Most přes řeku Lubina v obci Skorotín 2 64
23 4864-1 Most přes potok Tichávka v obci Tichá 1 12
24 4865-1 Most přes Lichnovský potok v obci Lichnov 1 11
25 4865-2 Most přes Lichnovský potok v obci Lichnov 1 8
Celkem okres Nový Jičín (m)                    1003
         
         
Okres Opava    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 442-009 Kružberk přehrada 2 545
2 460-008 Most přes Hvozdnici v Jakartovicích 1 31
3 469-005 Most přes řeku Opava v Děhylově 2 188
4 443-048 Most přes Budišovku v Budišově nad Bud. 2 31
5 443-053 Most přes Moravici v Zálužné 1 150
6 464-005 Most přes Moravici v Kylešovicích 2 90
7 466-001 Most přes místní potok ve Strahovicích 2 17
8 467-002 Most přes náhon ve Štítině 2 15
9 467-005 Most přes místní potok v Kobeřicích 2 12
10 467-006 Most přes Pštinu v Třebomi 2 18
11 466-002 Most přes místní potok v Pišti 1 9
Silnice III. třídy    
12 0578-2 Most přes Opavici ve Vávrovicích 2 102
13 44342-3 Most přes Hvozdnici v Dolních Životicích 1 23
14 4607-1 Most přes Herličku ve Velkých   Heralticích 1 11
15 46023-2 Most přes Hvozdnici v Bohdanovicích 1 23
16 46211-2 Most přes Kamenný potok ve Větřkovicích 1 16
17 46211-3 Most přes Kamenný potok ve Větřkovicích 1 11
18 4666-2 Most přes Kremličku vHáji ve Slezsku 1 8
19 4676-5 Most přes řeku Opava před Hájem ve Slezsku 1 80
20 01125-1 Most přes Sedlinku v Nových Sedlicích 1 10
21 01127-1 Most přes Herličku v Neplachovicích 1 15
22 44327-1 Most přes Moravici před Kružberkem 2 122
23 44337-4 Most přes Moravici v Podhradí 2 136
24 46011-1 Most přes potok Velká ve Zlatníkách 2 19
25 46016-1 Most přes Hvozdnici v Mladecku 1 18
26 46211-1 Most přes Kamenný potok ve Větřkovicích 1 5
27 4673-1 Most přes Sedlinku ve Štítině 1 10
28 46819-4 Most přes odpad z rybníka v Bohuslavicích 2 10
29 4695-2 Most přes místní potok v Píšti 2 15
30 4696-2 Most přes místní potok v Šilheřovicích 1 5
31 4696-3 Most přes místní potok v Šilheřovicích 1 6
Celkem okres Opava (m)         1 751
         
         
Okres Frýdek-Místek    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 474-012 Most přes Rohovecký potok před obcí Návsí 2 28
2 486-003 Most přes místní potok před obcí Brušperk 1 6
3 486-014 Most přes místní potok v obci Hukvaldy 1 7
4 477-023 Most přes R 48 ve Frýdku-Místku 1 32
5 477-039 Most přes silnici 1/56 v obci Kunčičky u Bašky 1 47
6 648-020 Most přes žel. trať ČD ve Frýdku-Místku 1 12
7 473-001 Most přes řeku Olešnou ve Frýdku-Místku 2 16
8 473-005 Most přes silnici I/56 ve Frýdku-Místku 2 70
9 648-023 Most přes R 48 za obcí Dobrá     ( obsl. římsy š. 75 cm)   244
Silnice III. třídy    
10 4774-2 Most přes místní potok v obci Nošovice 2 12
11 4848-7 Most přes místní potok v obci Palkovice 2 15
12 4733h-3 Most přes R 48 na konci Dobré 1 36
13 01143-3 Most přes potok Hluchová v obci Bystřice nad Olší 2 60
14 01149-6 Most přes řeku Olši za obcí Bukovec 2 14
15 01151-3 Most přes řeku Lomná v obci Dolní Lomná 1 30
16 47811 - 3 Most přes sil.1/56 na silnici III/4705 (Paskov) 2 55
17 4733-9 Most přes řeku Lučinu v obci Žermanice 1 15
18 4773-5 Most přes místní potok v obci Raškovice 1 6
19 4774-3 Most přes přivaděč v obci Vyšní Lhoty 2 54
20 4841-1 Most přes silnici 1/56 za obcí Paskov 2 119
21 4845-1 Most přes silnici 1/56 před obcí Staříč 2 181
22 4845-2 Most přes řeku Olešnou před obcí Staříč 1 24
23 01142-1 Most přes řeku Olši v obci Bystřice nad Olší 2 106
24 01143-2 Most přes místní potok v obci Bystřice nad Olší 2 8
25 01144-3 Most přes místní potok v obci Bystřice nad Olší 1 6
26 01144-4 Most přes řeku Olši za obcí Bystřice nad Olší 1 59
27 01151-10 Most přes Táčinský potok před obcí Horní Lomná 1 10
28 01151-11 Most přes potok Lačnov v obci Horní Lomná 1 7
29 48314-4 Most přes potok Chobot v obci Pstruží 1 5
30 48416-4 Most přes místní potok v obci Metylovice 1 6
31 48418-4 Most přes místní potok v obci Nová Ves 2 12
32 48418-5 Most přes potok Sibudov v obci Nová Ves 2 13
Celkem okres Frýdek-Místek (m)                        1315
         
         
Okres Ostrava    
         
Poř. Evidenční   Chodníky
číslo číslo Název mostu Počet Celk. délka (m)
Silnice II. třídy    
1 477-006.1 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 42
2 477-006.2 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 51
3 477-006.3 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 56
4 477-006.4 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 6
5 477-006.5 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 6
6 477-006.6 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 30
7 477-006.7 Ostrava (ul. Bohumínská) 1 30
8 477-007.1 Ostrava (ul. Frýdecká) 1 31
9 477-007.2 Ostrava (ul. Frýdecká) 1 31
10 478-008 Polanka nad Odrou (ul. 1.května) 1 50
11 478-019 Hrabová (ul.Mostní) 2 138
12 479-002..1 Svinov (ul. Opavská) 1 139
13 479-002..2 Svinov (ul. Opavská) 1 142
14 479-003..1 Svinov (ul. Opavská) 1 144
15 479-003..2 Svinov (ul. Opavská) 1 144
16 479-003a.1 Svinov (ul. Opavská) 1 54
17 479-003a.2 Svinov (ul. Opavská) 1 54
18 479-004..1 Svinov (ul. Opavská) 1 130
19 479-004..2 Svinov (ul. Opavská) 1 130
20 479-009 Zábřeh (ul.28.října) 2 10
21 479-011 Moravská Ostrava (ul.28.října) 1 239
22 647-028..3 Zábřeh (ul. Plzeňská) 2 11
23 647-029..3 Zábřeh (ul. Plzeňská) 2 8
24 647-030..3 Zábřeh (ul. Plzeňská) 2 124
25 647-031..3 Zábřeh (ul. Plzeňská) 2 15
26 647-032..1 Zábřeh (ul. Plzeňská) 2 108
27 647-033..2 Zábřeh (ul. Plzeňská) 1 6
28 647-046 Moravská Ostrava (1x cyklostezka) (ul. Muglinovská) 2 278
29 647-047..1 Hrušov (ul. Bohumínská) 2 59
30 647-047..2 Hrušov (ul. Bohumínská) 1 30
31 647-048..1 Hrušov (ul. Bohumínská) 1 45
32 647-048..2 Hrušov (ul. Bohumínská) 1 45
33 647-049..1 Hrušov (ul. Bohumínská) 1 30
34 647-049..2 Hrušov (ul. Bohumínská) 1 30
Silnice III. třídy    
35 0581-5 Ostrava (ul. Slovenská) 1 78
36 0581-6 Ostrava (ul. Slovenská) 1 30
37 4692-1 Poruba (ul. Vřesinská) 1 4
38 4703-1 Ostrava (ul.Počáteční) 1 36
39 4721-0a.1 Ostrava (ul. Českobratrská) 1 386
40 4721-0a.2 Ostrava (ul. Českobratrská) 1 376
41 01135-3..1 Petřkovice (ul. Koblovská) 1 140
42 01135-3..2 Petřkovice (ul. Koblovská) 1 140
43 4804-3 Košatka nad Odrou (ul. Staroveská) 2 180
Celkem okres Ostrava (m)                   3 814
         
CELKEM NEUDRŽOVANÝCH ÚSEKŮ V KRAJI 9375


8. STÁLÁ DISPEČERSKÁ A ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA STŘEDISEK SSMSK A OSTRAVSKÝCH KOMUNIKACÍ a. s.


Sídlo DZS

Dispečink
telefon

Dispečink

Fax

Osoba zodpovědná za řízení ZÚ a DZS

Telefon Cestmis-
trovství

Telefon
Bruntál

Zahradní II/19

792 11 Bruntál

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

555 539 527

 

554 716 698

Ing. Petr Haničinec

Zástupce
Ing.Otakar Pavlík

555 539 537
Mobil
731 515 646

555 539 545
Mobil
737 231 421

Rýmařov
Krnov

Jindřichov

554 212 324
554 614 360
554 641 022

Frýdek-Místek

Horymírova 2287
738 33 Frýdek-Místek

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

558 626 258

 

558 626 250

Ing. Radomír VlkZástupce Ing.Vladimír Mazáč

558 404 584
Mobil
737 231 416

558 404 575
Byt
558 357 573
Mobil
603 894 136
Bílá
Bystřice
Nová Dědina

558 690 019
558 352 257
558 677 273

Karviná

Bohumínská 1877/4
733 01 Karviná

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

596 312 274

 

595 392 355

Ing. Jiří BaslarZástupce
Ing. Václav Hrachovina
595 392 377
Mobil
737 231 440

595 392 352
Mobil
603 257 041
Albrechtice
Český Těšín

596 428 435
558 736 017

Nový Jičín

Suvorovova 525
742 42 Šenov u Nového Jičína

e-mail:
nj.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

556 702 531

 

556 702 531Ing. Zbyněk KubalaZástupce
Bc. Roman Šenk

555 531 366
Mobil
737 231 452

555 531 340
Mobil
737 231 451
Odry
Bílovec
Frenštát

556 730 170
556 412 300
556 835 647

Opava

Joži Davida 2

747 06 Opava 6

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

553 734 827

 

553 734 827

Ing. Petr Kudela

Zástupce
Bc. Libor Blažek
553 760 410
Byt
553 679 279
Mobil
737 231 445

553 760 420
Mobil
737 231 463
Hlučín
Hrabyně
Vítkov

595 041 195
553 775 126
556 300 392

Ostrava

Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-M.Hory

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

596 622 922

602 571 160

 

595 621 256

Antonín BínaZástupce
Pavel Król


595 621 201
Mobil
724 149 163

595 621 203
Mobil
606 671 403

Ostrava

596 621 111

 
 
 
 9.  OSTATNÍ DISPEČERSKÁ A ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU SILNIC
 
Místo

Telefon

Fax

Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
973 406 505
973 406 501
v mimořádných situacích:
mobil 724 006 068
973 406 701

Policie ČR, služba dopravní policie Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
974 721 259

974 721 928

Policie ČR, Policejní prezidium Centra dopravních informací
e-mail: .Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
974 841 945 - 6

974 841 934

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru MSK
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
950 739 804

950 739 291

Český rozhlas – Zelená vlna
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
800 122 012Centrální zpravodajská služba ŘSD ČR
(Národní dopravní informační centrum)

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
596 663 550-556

724 903 195 
,
 
10.  PŘEHLED SPOJENÍ VŠECH STUPŇŮ DZS NA ÚZEMÍ ČR PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014
 
Oblast dálnic – SSÚD a SSÚRS

Pracoviště DZS

Odpovědný
pracovník za DZS
Telefon

SSÚD D1
Mirošovice
Šimon Stanislav

323 656 123-5

SSÚD D1
Bernartice
Sedláček František

317 856 845-7

SSÚD D1
Velký Beranov
Varhaník Jiří

567 218 835, 837

SSÚD D1
Domašov
Ing. Spiesová Hana

739 208 659

SSÚD D1
Chrlice
Ing.Florián Přemysl

545 220 592-3

SSÚD D1
Ivanovice na Hané
Chytil Tomáš

517 330 423

SSÚD D1
Mankovice
Ing. Vlastimil Matějka

602 726 828

SSÚD D1
Ostrava
Ing. Průša Jaroslav

596 110 291

SSÚD D2
Podivín
Čačík František

519 344 390-3

SSÚD D5
Rudná u Prahy
Tůma Milan

724 140 772

SSÚD D5
Svojkovice
Černý Václav

724 140 768

SSÚD D5
Ostrov u Stříbra
Mužík Miroslav 374 631 675-7
SSÚD D8
Nová Ves
Ing.Kumsta Zdeněk

315 691 362

SSÚD D8
Řehlovice
Zajíc Petr

475 205 422

SSÚD D11
Poříčany
Skála Tomáš

325 594 471-2

SSÚD D11
Pravy
Suchánek Zdeněk

241 084 882

SSÚRS R35
Kocourovec
Ing.Fišer Miloš

585 100 070-1

 

1. Oblast silnic v Čechách

Pracoviště DZS

Odpovědný

pracovník za DZS

Telefon

Fax

Hlavní město Praha TSK

p. Volčík

224 231 950

257 015 269

Středočeský kraj Krajský úřad

Ing.Vacek

257 280 300

257 280 150

Jihočeský kraj krajská SÚS, p.o.

p. Jírovec

387 220 950

387 220 950

Karlovarský kraj  krajská SÚS, p.o.

Ing. Bulka

353 504 299

353 504 238

Plzeňský kraj SÚS Starý Plzenec

p. Sádlo

605 299 701

377 966 585

Ústecký krajkrajská SÚS, p.o.

p. Holovská

417 532 235

417 533 293

Liberecký kraj krajská spr. silnic, p.o.

p. Šen

482 416 168

482 416 112

Královehradecký kraj  krajská SÚS, a.s.

Ing. Zima

495 540 211

495 533 973

Pardubický kraj krajská SÚS, p.o.

p. Ouhrabka

466 052 737

466 052 735

 
 

2. Oblast silnic na Moravě

Pracoviště DZS

Odpovědný pracovník za DZS

Telefon

Fax

Kraj Vysočina

Krajská SÚS, p.o.

Ing. Plašil

567 117 111

567 117 199

Jihomoravský kraj

Krajská SÚS, p.o.

p. Mikulášek

547 120 312

547 120 313

Olomoucký kraj

Krajská spr.silnic, p.o.

p. Bednařík

585 311 049

585 311 528

Zlínský kraj

SÚS Kroměříž

p. Ivan

573 331 457

573 331 458

SÚS Uherské Hradiště

Ing. Zapletal

572 632 865

572 434 223

SÚS Valašské Meziříčí

p.Tomečka

571 611 686

571 612 114

SÚS Zlín

p. Polášek

 

577 044 204

577 433 350

Moravskoslezský kraj

Krajská spr. silnic, p.o.

Ing. Dluhoš

595 135 928

596 133 729

 
 11.   PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Pro podporu rozhodování za účelem zabezpečení sil a techniky vyčleněné pro ZÚS, resp. její pohotovost, budou sledovány dispečerskými pracovišti SSMSK a OK a. s.
na všech úrovních předpovědi počasí z těchto hlavních zdrojů:

11.1  Jednotný meteorologický informační systém:

je v rámci Jednotného systému dopravních informací dostupný na internetové adrese www.dopravniinfo.cz nebo přímo na portálu JSDI http://jsu.jsdi.cz/ (pro vstup nutné heslo).
Poskytuje předpovědi pro jednotlivé kraje a okresy, výstrahy na nebezpečné  meteorologické jevy, aktuální srážkový radar, aktuální stav údajů ze silničních meteostanic umístěných na vybraných úsecích silnic v Moravskoslezském kraji (dálnice, rychlostní silnice, exponované úseky silnic I. a II. tříd), aj.

11.2  Teletext:

strany předpovědi počasí
strana ŘSD ČR v České televizi

11.3  Televize a rozhlas:

Oficiální předpovědi počasí na ČT 1 v 18.55 a ve zpravodajských relacích během dne, na ČT24 a v Českém rozhlase v pravidelných obvyklých časech (po zprávách v celou hodinu)

11.4  Internet:

a) komplexní meteoportál ČHMÚ včetně snímků radaru, předpovědí a záběrů z webových kamer na adrese http://portal.chmi.cz/
b) na stránkách www.meteoweb.cz nebo www.wetterzentrale.de – synoptické mapy, předpovědi až na 120 hodin, analýzy počasí, satelitní snímky, aj.
c) v případě poruchy českého radaru možno použít polské radarové animace na stránce www.pogodynka.pl, případně slovenské snímky radaru na stránce www.shmu.sk
d) další vhodné stránky pro předpovědi počasí pro region Severní Moravy a Slezska: http://new.meteo.pl, www.skyfly.cz/pocasi.htm
e) další stránky o počasí: např. www.meteopress.cz a jiné.12. VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK

DZS - dispečersko – zpravodajská služba
HOŠ - hlavní operační štáb
OPIS HZS MSK - Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
                       Moravskoslezského kraje
IBC MSK - Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
KOŠ - krajský operační štáb
MD - Ministerstvo dopravy
MSK - Moravskoslezský kraj
NDIC - Národní dopravní informační centrum
OK a.s. -  Ostravské komunikace, a.s.
OOŠ - okresní operační štáb
PČR - Policie České republiky
ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic
SDB - Silniční databanka Ostrava
SSMSK - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSÚD - středisko správy a údržby dálnic
SÚRS - středisko údržby rychlostních komunikací
SÚS - Správa a údržba silnic (předchůdce středisek SSMSK)
SVD - Správa vojenské dopravy
TSK - technická správa komunikací
ÚK - účelová komunikace
ZS - zpravodajská služba
ZÚS - zimní údržba silnic
ZZ - začátek zástavby
KZ - konec zástavby
p.o. - příspěvková organizace

 
 
Příloha č.1 - Zásady organizačního zabezpečení zimní služby na dálnicích a silnicích - činnost dispečerských a zpravodajských služeb a operačních štábů zimní údržby na území ČR
 
Příloha č.2 - Pokyny k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období
 
Příloha č.3 - Pokyn ke zpracování plánu zimní údržby silnic I. třídy a kontrole výkonu zimní údržby
 
Příloha č.4 - Rekapitulace počtu osob na pracovišti při vyhlášení stupňů pohotovosti