4.9.2013 Rada kraje schválila Plán zimní údržby pro letošní zimní období na území Moravskoslezského kraje. Ten je nadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout v režimu zimní údržby silnic. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko - zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň.
 
 
„Schválený krajský plán zimní údržby silnic byl vypracován ve snaze zajistit, nad rámec dnes platné legislativy, jednoznačnou informovanost a komunikaci nejen v rámci jednotlivých středisek SSMSK, nýbrž poskytuje navíc kompetentním orgánům a organizacím Moravskoslezského kraje, zejména členům krizových a operačních štábů na všech úrovních a složkám integrovaného záchranného systému, komplexní přehled o struktuře řízení zimní údržby silnic a o postupech při řešení kalamitních situací. Vymezuje jednoznačně role jednotlivých složek angažovaných v zimní údržbě silnic při likvidaci kalamitních stavů. Dává rovněž informace o zabezpečení zpravodajské služby středisky SSMSK a Ostravských komunikací, a. s., a to v návaznosti na organizaci předávání zpráv o sjízdnosti silnic v rámci Jednotného systému dopravních informací v České republice,“ informoval ředitel Správy silnic MSK Tomáš Böhm.
 
Tento plán obsahuje ucelený přehled odpovědných osob, jednotlivých dispečerských pracovišť středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s., vyčleněné techniky
a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2013/2014 v Moravskoslezském kraji.
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje každoročně věnuje pozornost technickému a materiálnímu zabezpečení zimní údržby silnic v kraji. Pokračuje nadále program obnovy vozového parku zimní údržby silnic. Pro letošní sezónu bude pořízen jeden kompletně vybavený sypač a čtyři traktory se zimním vybavením sněhovými radlicemi, které v letním období budou využity také pro údržbu silniční zeleně a nově pořízená speciální univerzální nástavba pro distribuci solankových roztoků pro likvidaci náledí a ledovky,“ doplnil technicko-provozní náměstek Milan Novák a upřesnil: „Pro letošní zimní období bude mít správa silnic k dispozici 139 vlastních sypačů, v případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači a pluhy dodavatelských firem.“
 
Na základě zkušeností s průběhem zimního období v minulých letech, přijala SSMSK opatření ve formě rozšíření skladovacích kapacit soli na předpokládanou spotřebu v průběhu celé zimní sezóny. Sklady soli budou od začátku letošního zimního období naplněny materiálem na plné kapacity s předpokladem dostatku materiálu po celé zimní období a za výhodné letní ceny. Během zimního období 2012/2013 bylo spotřebováno 36 tisíc tun posypové soli.
 
Došlo rovněž k rozšíření solankových hospodářství na jednotlivých střediscích, která budou naplněna koncentrovaným solným roztokem pro zajištění zkrápění soli a lepší účinnost při velmi nízkých teplotách. K 30. 9. 2013 končí stávající Smlouva o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy na území Moravskoslezského kraje, uzavřená mezi Ministerstvem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje v roce 2007. V současné době se připravuje dodatek k této smlouvě, který by měl prodloužit její trvání do 30. 9. 2017.
 
Součástí tohoto dodatku bude změna rozsahu zimní údržby silnic I. třídy na území Moravskoslezského kraje.  Zásadní změnou vyplývající z budoucího uspořádání údržbových oblastí je pro SSMSK prodloužení údržby silnice I/35 v úseku Rožnov p. R. – hranice Moravskoslezského kraje (délka 18,6 km) a silnice I/58 v úseku hranice Moravskoslezského kraje – Rožnov p.R. (délka 4,5 km), a to obojí na území Zlínského kraje, kterou by měla zabezpečovat SSMSK po uzavření příslušného dodatku ke shora uvedené smlouvě  s Ministerstvem dopravy. Naopak dojde k vyčlenění úseku silnice I/57 od hranice Moravskoslezského kraje po město Nový Jičín (délka 10,5 km) z údržby SSMSK do oblasti údržby vítězného uchazeče z výběrového řízení organizovaného Ministerstvem dopravy, který bude zajišťovat zimní údržbu na území Zlínského kraje na silnicích I. tříd, které spadají pod soutěženou oblast, k níž přináleží již zmíněný úsek silnice I/57 na území Moravskoslezského kraje.
 
Zimní údržbu na úseku silnice I/35 na území Zlínského kraje není schopna SSMSK zajistit vlastní kapacitou, na což bylo Ministerstvo dopravy předem upozorněno a tuto skutečnost akceptuje. Dosud údržbu úseku silnice I/35 na území Moravskoslezského kraje od hranice Zlínského kraje po hranici se Slovenskou republikou přes Bumbálku zajišťovala SSMSK rovněž dodavatelsky, neboť nemá v této oblasti zázemí pro údržbu chemickými rozmrazovacími prostředky, když toto území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. SSMSK proto vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zimní údržby silnice I/35 i v navazujícím úseku do Rožnova p.R. V současné době toto výběrové řízení běží, předpoklad jeho ukončení je v říjnu 2013. Úsek silnice I/58 od hranice kraje po Rožnov p.R. zajistí SSMSK vlastními kapacitami.
 
Úseky silnic, potažmo chodníků na mostech silnic II. a III. tříd, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou stanoveny Nařízením Moravskoslezského kraje č. 3/2011 ze dne 1. 6. 2011. Úseky chodníků na mostech silnic I. tříd, kde pro jejich malý dopravní význam není zajišťována schůdnost, řeší samostatně jejich majetkový správce, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 
-----------------------------
V zimním období 2012/2013 bylo celkem 140 zásahových dnů (zima 2011/2012 měla 97 zásahových dnů). Za celé zimní období 2012/2013 bylo spotřebováno cca 36 tis. tun posypové soli (zima 2011/2012 17tis. tun). Přes mimořádně nepříznivé počasí a četné vypjaté situace při realizaci zimní údržby v sezóně 2012/2013, nebylo nutno na žádném z cestmistrovství vyhlašovat kalamitní stav.
  
Porovnání nákladů v zimní údržbě silnic II. a III. tříd (včetně města Ostravy)
Zima 2011/2012        188.721 tis. Kč
Zima 2012/2013      225.474 tis. Kč