26.7.2013 Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2010“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu statutárního města Opava, města Rychvald, města Frýdlant nad Ostravicí a společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. Součásti projektu bylo provedení 3 silničních staveb:

„Silnice II/464 rekonstrukce ulice Janská a Bílovecká v Opavě“

Předmětem akce byla rekonstrukce průtahu silnice II/464 – na ulicích Janská a Bílovecká v Opavě a to v úseku od železniční stanice Opava východ na ulici Janská po podjezd pod železniční tratí na trati Ostrava Svinov - Krnov na ulici Bílovecké. Délka úpravy komunikace činila cca 1,05 km. V rámci rekonstrukce silnice II/464 byla vybudována nová vozovka, samostatné cyklistické pruhy, silniční kanalizace včetně úpravy systému stávajícího odvodnění, nové trakční vedení a veřejné osvětlení. Rovněž byly rekonstruovány BUS zastávky.

Fyzická realizace byla započata předáním staveniště zhotoviteli - EUROVIA CS, a. s. dne 28.02.2012. Ukončení prací proběhlo převzetím díla dne 10.05.2013. Činnost koordinátora BOZP zabezpečila společnost KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. Technický dozor vykonávala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – středisko Opava a autorský dozor zabezpečila společnost SHB, akciová společnost.

„Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín Záblatí I. etapa, km 3,837 - 5,740“

Součástí této stavby byla rekonstrukce a modernizace 1,84 km dlouhého úseku komunikace II/471 v lokalitě Rychvald – Bohumín Záblatí. Rekonstrukcí došlo ke snížení (místy až o 1 m) a rozšíření tělesa komunikace z původních nevyhovujících hodnot, které se pohybovaly v rozmezí kolem 6 m – v některých místech i méně než 5,50 m. Na počátku komunikace v Rychvaldu byla úrovňová křižovatka nahrazena křižovatkou novou okružní. Podél komunikace byl vybudován nový chodník včetně dílčích sjezdů k rodinným domům. Akce byla koordinována s další stavbou města související s vybudováním splaškové kanalizace.

Fyzická realizace byla započata předáním staveniště zhotoviteli - EUROVIA CS, a. s. dne 07.03.2012. Ukončení prací proběhlo převzetím díla dne 24.04.2013. Činnost koordinátora BOZP zabezpečila společnost KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. Technický dozor vykonávala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – středisko Karviná a autorský dozor zabezpečila společnost Dopravní projektování spol. s r. o.

„Silnice III/48418 Frýdlant nad Ostravicí - průtah, rekonstrukce silnice v km 0,00 - 1,150“

Předmětem této stavby byla rekonstrukce průtahu silnice III/48418 v úseku od křižovatky se silnicí III/48425 u železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí po MŠ v Nové

Vsi v celkové délce cca 1,35 km. Na této trase byly odstraněny 4 bodové závady v podobě mostů. Přes řeku Ostravici byl vybudován zcela nový velký most, přičemž původní byl zdemolován. Dále byly vybudovány nové chodníky, silniční kanalizace a veřejné osvětlení. Chodník na úseku od ulice Hlavní po odbočku ke sportovnímu areálu je řešen jako společná stezka pro chodce a cyklisty.

Fyzická realizace byla započata předáním staveniště zhotoviteli - STRABAG, a. s. dne 08.12.2011. Ukončení prací proběhlo převzetím díla dne 31.05.2013. Činnost koordinátora BOZP zabezpečila společnost KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. Technický dozor vykonávala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – ředitelství Ostrava a autorský dozor zabezpečila společnost SHB, akciová společnost.

Projekt byl předložen do výzvy v listopadu 2010. Výborem Regionální rady byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady dne 20.04.2011.

Celkové náklady projektu činí cca 178,65 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU (70 % z celkových uznatelných nákladů) činí cca 90 mil. Kč. Statutární město Opava přispělo ze svého rozpočtu částkou cca 19,7 mil. Kč, město Rychvald částkou cca 2,2 mil. Kč, město Frýdlant nad Ostravicí částkou cca 6,6 mil. Kč a společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. částkou cca 1,7 mil. Kč. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl částkou cca 58,45 mil. Kč.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci průjezdních úseků silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, odstranění závad ve sjízdnosti - rozšíření vozovek, zlepšení celkového technického stavu vozovek, zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení únosnosti a zatížitelnosti vozovek, mostů a propustků, zlepšení dopravního propojení jednotlivých obcí a měst.
 
 
Zpracovala kancelář hejtmana kraje