14.11.2013 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytuje v souladu se svým účelem příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah. Smyslem tohoto příspěvkového programu je modernizace dopravní infrastruktury, prodloužení její životnosti použitím nejnovějších technologií a v neposlední řadě dojde k úsporám finančních prostředků na údržbu takto budované infrastruktury.
 AZ
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje získala příspěvek ze SFDI v roce 2012 ve výši 4,260 mil. Kč na projekt „Oprava silnice II/480 Kopřivnice, ul. Záhumenní“, na kterém byla provedena stavba s protihlukovou úpravou vozovky. Celkové náklady na opravu byly ve výši 6,906 mil. Kč. V úseku silnice II/480 o délce 1,150 km byla položena speciální protihluková živičná směs VIAPHONE 30mm. Před zahájením stavby byla denní hodnota hladiny hluku 69,9 dB, noční 62,0 dB (s odchylkou 1,8 dB), po realizaci byla naměřena denní hodnota 64,0 dB a noční 55,7 dB s odchylkou 1,7 dB. Oprava komunikace splnila účel neboť došlo ke snížení hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru v denní době o 5,9 dB a noční době o 6,3 dB.
 AZa
 
Příspěvkový program SFDI byl vyhodnocen a bylo konstatováno, že přináší očekávaný efekt, např. úsporu finančních nákladů při vlastní realizaci akcí využitím recyklovatelného již použitého materiálu a při následné údržbě, významné snížení hluku v intravilánu obcí a celkově tak dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu na dopravní infrastruktuře.