inmotion discount
stin

12.6.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/47210 z Orlové do Havířova. Jedná se o úsek čtyřpruhové komunikace v délce 1 917 m, a to ve staničení  2,152 – 4,069 km

V rámci stavby bude provedeno frézování asfaltových vrstev v tloušťce 100mm, pokládka ložné vrstvy ACL 16 S modifik. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 S modifik. 40 mm. Součástí stavby je i oprava autobusového zálivu s vyztužením geomříží, oprava uličních vpustí, oprava ploch napojení na místní komunikace a obnova vodorovného dopravního značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.Termín dokončení stavby je do 10.8.2018.

Souvislá oprava vozovky probíhá za omezeného provozu, a to za částečné uzávěry po polovinách komunikace.