13.10.2017  Momentálně je k dnešnímu datu z 39 akcí, které byly naplánovány na tento rok, zrealizováno celkem 29 akcí a 10 akcí je v realizaci, přičemž na plánované akce bylo uvolněno (ze zdrojů MSK a SFDI-Státního fondu dopravní infrastruktury) celkem přibližně 254 miliónů Kč.

12.10.2017  Byla dokončena souvislá oprava silnice III/04614 Sudice-státní hranice. Celkové náklady činí přibližně 5 500 000,-Kč(včetně DPH).

11.10.2017  V září 2017 započalo Středisko Bruntál rekonstrukci propustku (na silnici III/4586) v obci Brantice. Propustek tvoří polokruhová kamenná klenba, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu.

10.10.2017  V měsíci září roku 2017 ukončilo Středisko Opava rekonstrukci opěrné zdi (na silnici III/4674) v obci Lhota u Opavy. Původní opěrná zídka z betonových pražců byla nahrazena novou opěrnou zdí z monolitického betonu, v délce 10 metrů, včetně osazení nového zábradlí.

6.10.2017 Dne 5.10.2017 proběhla na silnici III/46611 v intravilánu obce Ludgeřovice oprava obrusné vrstvy vozovky. Součástí opravy bylo rovněž frézování vozovky, odrytí a následné dosypání krajnice vytěženým recyklátem, sanace nejhorších míst před pokládkou a zalití středových spár.

4.10.2017  Od poloviny měsíce srpna do konce října 2017 provádí SSMSK p. o., prostřednictvím svých pracovníků (a dle Harmonogramu činností letní údržby) druhé sečení trávy, tzv. druhou seč. Jedná se o sekání trávy a odstraňování travnatých porostů kolem silnic II. a III. tříd v našem kraji. Jde přibližně o 2 700 Km silnic.