inmotion discount
stin

16.3. 2017  Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje zanesené v Bílé knize 2017 dnes schválili krajští zastupitelé. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti.

V Bílé knize 2017 je k prosinci 2016 aktualizováno 386 staveb včetně nově zařazených, v celkovém objemu zhruba 14,3 mld. korun. V roce 2016 bylo celkem ukončeno 35 staveb v celkové výši 322 mil. korun (v současnosti se realizuje 1 stavba), které byly financovány pouze z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a spolufinancováním měst a obcí.

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují v celkovém počtu 43 staveb v odhadovaném finančním objemu přibližně 0,9 mld. korun. Tyto nově navrhované stavby byly zařazeny mimo jiné na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Ke každé akci byl vyhotoven investiční záměr (dle metodiky Bílé knihy) a předán na SSMSK ke zpracování. Jejich originály jsou uloženy na Ředitelství Správy silnic Moravskoslezského kraje v Ostravě. 

V kraji je ve špatném až havarijním stavu přibližně 24% silnic II. a III. tříd z celkového počtu 2735 km a 190 mostů z celkového počtu 1120.
Bílá kniha byla projednána dne 3. února 2017 na 1. jednání komise investiční rady kraje se souhlasným stanoviskem. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 2 materiálu. Materiál byl projednán dne 2. února 2017 na 2. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva kraje. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 3 materiálu.  

Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů (plánovací období 1 až 2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3 až 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK. Bílou knihu naleznete zde.