3.12.2015 V rámci souvislých oprav silnic II. a III. třídy byl koncem listopadu zprovozněn úsek silnice č. II/469, ulice 17. listopadu v Děhylově. Skončila tak úplná uzavírka předmětného úseku této komunikace, na kterém byla provedena pokládka asfaltového povrchu, dosypání nezpevněných částí komunikace, instalace ocelových silničních svodidel, zřízení směrových sloupků a ořezy silničního stromoví v průjezdním profilu komunikace.
 

 Děhylov2

 

 
Příznivé klimatické podmínky taktéž umožňovaly pokračovat v úpravě opěrné zdi stávajícího zpevněného svahu, provedením stříkané železobetonové desky a betonové patky v patě svahu, jež je nedílnou součástí úprav komunikace. Byla zde provedena stříkaná železobetonová deska společně s úpravou betonové patky svahu. Takto nově zřízená železobetonová deska bude před okolními  vlivy počasí po celou dobu přerušení prací chráněna pomocí vrstvy z geotextílie.

 

 Děhylov3

 

V současnosti bylo proto zahájeno plánované přerušení prací na této stavbě po dobu zimního období v předpokládaném termínu od 1. 12. 2015 do cca 31. 3. 2015 a to v závislosti na samotném vývoji klimatických podmínek. 

 

 Děhylov4

 

SFDI1