inmotion discount
stin
19.6.2014  V současné době finišuje rekonstrukce čtyřkilometrového úseku silnice II/449 Rýmařov  - Ondřejov, km 0,000 – 11,400 II. stavba na Bruntálsku, která je realizována v rámci Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko s celkovými náklady ve výši 115 mil. Kč včetně DPH.
 
 
V rámci této složité stavby, která kompletně komunikaci zrekonstruuje a rozšíří, bude realizováno celkem 22 stavebních objektů, mezi něž patří 2 objekty silniční, 6 objektů pilotových stěn, 3 gabionové zdi, 4 mostní objekty a 7 propustků.
 
Ondejov
 
Silnice ve svažitém území je vedena převážně v násypu, který musel být v celé délce staticky zajištěn, aby nedocházelo například vlivem ztékající vody, mrazu či jiných extrémních klimatických podmínek, ke zborcení vozovky. Zajištění bylo provedeno  prostřednictvím geomříží s doplněním geotextilie a kameniva vhodné zrnitosti. V některých úsecích byly postaveny pilotové stěny (v místech, kde se silnice přimyká k vodnímu toku) a gabionové zdi (v místech, kde nebylo možno vytvořit vyztužené svahy a to buď s ohledem na výšku násypového tělesa, nebo nemožnost provedení potřebného rozšíření tělesa vozovky s ohledem na stávající místní územní  podmínky). Gabionové zdi jsou tvořeny koši z pozinkovaného drátu, kde bylo pro výplň použito kamenivo bez jemnozrnných příměsí a na rub gabionu je položena filtrační geotextilie.
 
 
Veškeré násypy v rámci stavby, mají sklon 2,5:1 a výšku 1,50 – 3,50m a jsou vytvořeny ze zeminy vyztužené geotextilií a následně osety hydroosevem. Pro zásyp byl uvažován místní materiál. Pro zajištění bezpečnosti projíždějících aut je v celém úseku instalováno ocelové svodidlo.
 
 
Rozsáhlá rekonstrukce komunikace byla zahájena na jaře letošního roku a dokončena by měla být v polovině roku 2014. Tato rekonstrukce probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. 
ROPlogo