19.2.2014  Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybírány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu. Jedná se o silnice v havarijním stavu a o úseky silnic, kde jsou překročeny hygienické limity úrovně hluku z dopravy. Taková silnice, kde je oprava nutná, se nachází na Bruntálsku mezi obcemi Stránské a  Jiříkovem.
 
U silnice III/4456 v úseku Stránské – Jiříkov, se jedná o úsek v havarijním stavu, kde došlo k náhlé a totální devastaci konstrukce vozovky, neboť tato komunikace je v současné době součástí objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t v souvislosti se stavbou zařazenou do regionálního operačního programu - ROP „Silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, II. stavba“, která je pro veškerý provoz v úseku Ondřejov u Rýmařova – hranice Olomouckého kraje zcela uzavřena.
 
 
Původně projekt rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov-Ondřejov předpokládal usměrněný provoz bez úplné uzávěry po polovinách vozovky, avšak z důvodu výstavby četných opěrných zdí v členitém terénu bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto realizovat stavbu za úplné uzávěry. Objízdná trasa byla vedena právě po silnici III/4456 Stránské – Jiříkov, která disponuje lehčí konstrukcí a proto došlo, vzhledem k déletrvající větší zátěži, k celkové devastaci konstrukce vozovky v délce 3,5 km, která doposud neprošla opravami.
 
AJikovIV
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu musel být zmíněný úsek v havarijním stavu pro veškerou dopravu uzavřen a doprava byla směrována na jiné objízdné trasy.
 
 
Vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj od 1. 4. 2014 plánuje realizaci rekonstrukce silnice II/449 na úsecích navazujících na již rekonstruovaný úsek od hranice s Moravskoslezským krajem na svém území, takže objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t včetně linkové autobusové dopravy po silnici III/4456 Stránské-Jiříkov zůstává po dobu této rekonstrukce do roku 2015 stále aktuální, je potřebné silnici opravit.
 
 AJikov
 
V současné době probíhá příprava stavby na základě diagnostického šetření  s předpokládaným zahájením stavebních prací v červnu 2014.