17.9.2019 Byly zahájeny práce na II. etapě opravy povrchu silnice II/451 na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v úseku od napojení účelové komunikace k ČOV ve Vrbně pod Pradědem délky 700 m. Akce navazuje na letos dokončenou I. etapu z Vrbna pod Pradědem do Karlovic.

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajících vrstev vozovky v celkové tloušťce 180 mm

na úroveň podkladní vrstvy. V místech výrazných konstrukčních poruch bude provedena oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 – 1,00m. Následuje pokládka podkladní vrstvy krytu v tloušťce 70mm z asfaltové směsi ACP 22+ a ložní vrstvy krytu v tloušťce 60mm z asfaltové směsi ACL 16+.

Na závěr bude položena obrusná vrstva ACO 11 S modif. s příměsí 6% nanosilikátu v pojivu s tloušťkou vrstvy 50mm. Jedná se o první praktické použití nových technologií výroby živičných směsí. Opravou nedojde k navýšení nivelety.

V rámci stavby bude rovněž provedeny nové nezpevněné krajnice, úprava všech napojení dalších komunikací a sjezdů, oprava funkce odvodnění tělesa a vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín dokončení stavby tohoto úseku je do 25.10.2019.

Oprava komunikace v řešeném úseku bude prováděna za částečné a úplné uzávěry.

Částečná uzávěra je od 17.9.2019 do 22.9.2019, doprava bude řízena signalizačním zařízením (zúžená vozovka na jeden jízdní pruh).

Plná uzávěra bude probíhat od 23.9.2019 do 25.10.2019, omezena tranzitní doprava pro nákladní dopravu, objízdná trasa povede po II/445 Vrbno Heřmanovice, II/453 Heřmanovice – Albrechtice, I/57 Albrechtice - Krnov, I/45 Krnov - Bruntál, II/450 Bruntál - Staré Město, II/452 Bruntál- Vrbno, osobní doprava bude vedena po místních komunikacích dle značení.

 

Řidičům děkujeme za trpělivost.

 

Úsek komunikace dotčený stavbou: