inmotion discount
stin

16.10.2017  Středisko Karviná provádí (v průběhu celého roku 2017) mimo jiné také opravy tzv. malých důlních škod. Jedná se o opravy, které jsou prováděny vlastními zaměstnanci, výše zmíněného střediska, na krajské silniční síti v poddolovaných oblastech.

Předmětné opravy jsou hrazeny z finančních prostředků těžařské firmy OKD, na základě ustanovení § 36 a § 37 zák. č. 44/1988 Sb. (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2017 se jedná převážně o opravy svodidel a živičných povrchů, které byly důlní činností zasaženy. Středisko Karviná provádí letos práce (tohoto charakteru) za  1,6 mil. Kč. V současné době zaměstnanci Střediska Karviná pracují na zakázce: Překlopení zatáčky na silnici III/47214 v obci Doubrava, kde se vlivem poklesů  změnily odtokové poměry na této komunikaci a její část, v délce cca 60 m, byla pravidelně (do poloviny) zaplavována vodou, bez možnosti jejího odtoku.Výše uvedené práce budou ukončeny v týdnu od 16.10.2017.